Hotărârea nr. 78/2013

Hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Medico-Social al Sectorului 4 in Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Centrului Medico-Social al Sectorului 4 in Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei”

Vazand Expunerea de Motive a Viceprimarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 nr. 103565/16.04,2013;

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București; Având in vedere Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/27.01.2005 de Înființare a

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, ca instituție publica cu personalitate juridica, precum si a HCL nr. 61/25.09.2009 privind preluarea Centrului de îngrijire si Asistenta nr.l si a Centrului Socio-Medical „Sfanțul Luca” de către D.G.A.S.P.C.-Sector 4;

Ținând seama de HCL Sector 4 nr. 64/26.11.2012 ;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data de 01.05.2013 „Centrul Medico-Social al Sectorului 4” aflat in subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 isi schimba denumirea in Centrul Medico-Social „Sfântul Andrei”.

Art.2 Cu aceeași data art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 64/26.11.2012 se abroga.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, „Centrul Medico-Social al Sectorului 4”, precum si Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 78/23.04.2013