Hotărârea nr. 77/2013

Hotarare privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile – ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna aprilie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obtinut calitatea de

JL    Jt    A    ț

administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna aprilie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Viceprimarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.6.3./ 453/ 16.04.2013 al Direcției Comunicare și Relații Publice - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 06.04.2013, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Comunicare și Relații Publice prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Toan - Mirce:a MUNTEANr. 77/23.04.2013


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

RadiuDRAGOMIRESCU

Anexă

la HCLS4 nr. 77/23.04.2013

LISTA    Y

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator ; .-H Imobile în urma susținerii examenului V    Â;

din: 06.04.2013    "    .

Nr.

Nume

Seria

Certi

Ficat

Crt.

Prenume

Atest.

Nr.

Data

1

ABAZA TINCUȚA

1,066

48

4/6/2013

2

ALECU MIHAIL

1,067

48

4/6/2013

3

BOIANGIU LUIGI

1,068

48

4/6/2013

4

BRATU DANIEL

1,069

48

4/6/2013

5

CODREANUION

1,070

48

4/6/2013

6

COJOCARU IULIAN

1,071

48

4/6/2013

7

CONSTANTINESCU MARINA VIOLETA

1,072

48

4/6/2013

8

COROLEA MARICICA

1,073

48

4/6/2013

9

COTIGĂ FLORIN ROBERT

1,074

48

4/6/2013

10

CRISTEA HENRIETTA LUCIA

1,075

48

4/6/2013

11

CRISTESCU FLOAREA

1,076

48

4/6/2013

12

DIACONU IONEL

1,077

48

4/6/2013

13

DOBRE OANA GABRIELA

1,078

48

4/6/2013

14

DRAGOI ION

1,079

48

4/6/2013

15

DUMITRACHE DAN PETRE

1,080

48

4/6/2013

16

DUMITRACHE DAN PETRU

1,081

48

4/6/2013

17

DUMITRESCU LIZETTE

1,082

48

4/6/2013

18

GAFITA DENISA MARIA

1,083

48

4/6/2013

19

ION MITU

1,084

48

4/6/2013

20

IRIMIA LENUTA MARIANA

1,085

48

4/6/2013

21

LASZLO BEATRICE GABRIELA

1,086

48

4/6/2013

22

MIHAÎ MIHAl PETRE

1,087

48

4/6/2013

23

MIHĂESCU DORA VALENTINA

1,088

48

4/6/2013

24

MOSCOVICI NICULINA

1,089

48

4/6/2013

25

MOȘOIU MARIAN

1,090

48

4/6/2013

26

MUSAT STEFANIA ROXANA

1,091

48

4/6/2013

27

NEAGU IOANA

1,092

48

4/6/2013

28

OLTEANU CRISTINA

1,093

48

4/6/2013

29

ONUȚ EMILIA STEFANIA

1,094

48

4/6/2013

30

OPINCARU NINEL

1,095

48

4/6/2013

31

PANDREA CORNELIA

1,096

48

4/6/2013

32

PARASCHIV DANIEL

1,097

48

4/6/2013

33

PATRESCU ELENA CORINA

1,098

48

4/6/2013

34

POPESCU MARIA-CLARA

1,099

48

4/6/2013

35

POPESCU PETRUȚA GEORGETA

1,100

48 ■

4/6/2013

36

POTROPOPU MARIUS IULIAN

1,101

48

4/6/2013

37

ROMAN LAURA VICTORIA

1,102

48

4/6/2013    |

38

SAFTOIU MARIUS CONSTANTIN

1,103

48

4/6/2013

39

SFETCU MARILENA

1,104

48

4/6/2013

40

STAN SORIN EUGEN

1,105

48

4/6/2013

41

STELIAN MARILENA MARGARETA

1,106

48

4/6/2013

42

STOENESCU LILIANA

1,107

48

4/6/2013

43

TEODORESCU DORINA

1,108

48

4/6/2013

44

TIMOFTE NICOLAE

1,109

48

4/6/2013

45

ZLĂTAN MARIA-MĂDĂLINA

1,110

48

4/6/2013

46

ZURINI DAN MIHAI

1,111

48

4/6/2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

loân - Mircea MUNTEAN