Hotărârea nr. 76/2013

Hotarare privind completarea reţelei unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2013-2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea rețelei unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013-2014

Luând act de Raportul de specialitate nr. 107/04.04.2013, întocmit de Secretarul Sectorului 4, precum și de Expunerea de motive prezentată de Viceprimarul Sectorului 4;

Văzând Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.6564/2011, în baza prevederilor art.2 din Ordonanța de Guvern 63/2002 privind atibuirea sau schimbarea de denumiri,aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.48/2003 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 27 și următoarele, precum și art.61 din Legea nr. 1/2001 privind Educația Națională;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul avizului conform obținut din partea Inspectoratului Școlar al Municipiului

București, înregistrat sub nr.4419,4657/25.03.2013, precum și a prevederilor cuprinse la art. 45, alin. 1 și art. 81, alin. 2, lit. (j) și alin. 4 din Legea 215/2001, completată și republicată,

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.9/31.01.2013 privind organizarea rețelei unităților de învățământ antepreșcolar și școlar, de stat și particular, de la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2013/2014, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta;

Art.2 - Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și de toate unitățile nominalizate în anexă, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.

Nr. 76/23.04.2013ANEXA

Ia HCLS4 nr. 76/23.04.2013

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridică din Sectorul 4 al Municipiului București în anul școlar 2013/2014

NR.

CRT

DENUMIREA UNITĂȚII DE învățământ’

SECTOR

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR.

TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

1

ȘCOALA PRIMARA "IEPURAȘUL BOC ANILA

u

4

PRE.PRI

STR.IARBA CÂMPULUI

NR.91

0722239508

PARTICULAR

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"CASUTA DACILOR "

4

PRE

INTRAREA CALTUNA NR.9

0213370464

PARTICULAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/ Ioan-Mircea MUNTEAN

U O ....... f