Hotărârea nr. 75/2013

Hotarare privind virarea excedentului bugetar al Sectiunii de functionare in Sectiunea de dezvoltare , pentru asigurare finantarii obiectivelor de investitii propuse a se realiza in cursul anului 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind virarea excedentului bugetar al Secțiunii de funcționare in Secțiunea de dezvoltare, pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții propuse a se realiza in cursul anului 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind virarea excedentului bugetar al Secțiunii de funcționare in Secțiunea de dezvoltare, pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții propuse a se realiza in cursul anului 2013 nr. P.2.1 /1102/ 02.04.2013 al Direcției Economice;

-    Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

Luând în considerare prevederile :

-    art. 49 alin. (8) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba virarea sumei de 15,000.000 lei din excedentul bugetar al Secțiunii de funcționare in Secțiunea de dezvoltare pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții, conform anexei 1.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente -Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 23.04.2013.

Nr. 75/23.04.2013

2

JUDEȚUL:_

U n itatea ad m i n i strativ-te rito rială:


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Formular:


11/01


HCl¥<T /    £>'/. .2013BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2013 SI ESTIMĂRI 2014-2016

(Inclusiv excedentul anului 2012)

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

-PREVEDERI

ANUALE

TOTAL

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

Trim 1

Trim II

Trim UI

Trim IV

2014

2015

2016

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

477 135.00

144 443.45

132 587.15

99 872.40

100 232.00

489 694.00

499 410.00

511 576.00

VENlTum PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)

48.02

328 774.20

109 702.20

90 092.00

67 690.00

61 290.00

354 172.00

360 811.00

367 779.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

452 688.00

134 708.35

126 540.65

94 846.00

96 593.00

489 694.00

499 410.00

511 576.0‘0

A. VENITURI FISCALE (cod OO.O4+06.02+00.09+00.10+00.11)

00.03

439 406.00

131 478.35

122 468.65 '

91 546.00

93 913.00

476 279.00

485 861.00

' 497 891.00

A1» IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

182 349.00

45 591.00

45 586.00

45 586.00

45 586.00

210 106.00

215 305.00

220 818.00

Ă1.171IWP0ZU Pt VLNnȚ’PkUhii si UAîJHOUkl DIn caPIial ut la kerSOANE jUkiuICE (coa

01.02)

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la aaenti economici1)

01.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFI I, St CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

(cod 03.02+04.02)

00.06

182 349.00

45 591.00

45 586.00

45 586.00

45 586.00

210 106.00

215 305.00

220 818.00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocațiior și notarilor publici

03.02.17

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

182 349.00

45 591.00

45 586.00

45 586.00

45 586.00

210 106.00

215 305.00

220 818.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

113 890.00

28 474.00

28 472.00

28 472.00

28 472.00

126 652.00

130 539.00

134 883.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02,04

68 459.00

17 117.00

17 114.00

17 114.00

17 114.00

83 454.00

84 766.00

85 935.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00 ■

0.00

0.00

0.00

0.00 ■

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de Ia persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori - (06.02.02)

06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97 626.00

43 535.00

33 285.00

11 809.00

8 997.00

99 074.00

100 065.00

101 065.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

97 626.00

43 535.00

33 285.00

11 809.00

8 997.00

99 074.00

100 065.00

101 065.00

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02,01.01 +07.02.01.02)

07.02.01

85 251.00

39 492,00

30 156.00

8 876.00

6 727.00

86 105.00

86 965.00

87 833.00

impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

20 362.00

11 000.00

2 800.00

3 962.00

2 600.00

20 566.00

20 772.00

20 979.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

64 889.00

28 492.00

27 356.00

4 914.00

4 127.00

65 539.00

66 193.00

66 854.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5 837.00

2 470.00

1 309.00

1 313.00

745.00

5 895.00

5 954.00

6 014.00

impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 375.00

1 200.00

350.00

525.00

300.00

2 399.00

2 422.00

2 447.00

Impozit si taxa pe teren de ia persoane juridice *)

07.02.02.02

3 460.00

1 268.00

959.00

788.00

445.00

3 494.00

3 530.00

3 565.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

2.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 448.00

1 533.00

1 800.00

1 600.00

1 515.00

6 983.00

7 054.00

7 125.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

90.00

40.00

20.00

20.00

10.00

91.00

92.00

93.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11,02+12.02+15.02+16.02)

00.10

153 548.00

39 852.35

42 397.65

32 851.00

38 447.00

161 157.00

164 490.00

169 947.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

128 167.00

29 259.35

36 448.65

27 156.00

35 303.00

135 522.00

138 599.00

143 797.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

128 167.00

29 259.35

36 448.65

27 156.00

35 303.00

135 522.00

138 599.00

143 797.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive

din spațiul rural

11.02.07

0.00

0.00

0.00

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 .

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

25.00

25,00

0.00    i

0.00

0.00

25.00

26.00 j 26.00

Taxe hoteliere

12.02.07

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

26.00

26.00

jTaxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

304.00

110.00

85.00    |

70.00

39.00

307.00

310.00

313.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

304.66

110.00

85.00

70.00

39.00

307.00

310.00 i

313.00    1

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.66

0.00 "I

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod ' 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

25 052.00

10 458.00    !

5 864.00

i

5 625.00

[

3 105.00

25 303.00

25 555.00 i

25 811.00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01-d 6.02.02.02)

16.02.02

22 327.00 j

9 450.00

““s 111.60™ î

5 014.00

2 752.00

22 551 00

r 22 776.00    !

23 004.00 1

I    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02,02.01

11921.00    ;

' 5*600.00 .....

2 200.00~l

2 721.00

1 400.00

12 041.00

12 161.00 j

12 233.00 J

I .    . Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02,02.02

10 406 00^1

3 850.00

2 911 00“î

2 293.00

1 352 00

10 510,00 H

10 615.00

10 721.00 H

___Țaxe si tarife pentru eliberai ea de licențe si autorizații de funcționare

16,02.03

2 704,00.....

1 000 00 ~ |

_ 747,00 _J

G03.00~j

____35L00

2 731.00    |    2/58.00

2 736.00.....|


DENUMIREA INDICATORILOR


"AÎtet^^uWiza^bunuri^aStor^enîtîîi^inTbunurilor sau pe desfășurare de activități

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Alte impozite si taxe


C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)


C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) Venitufrdinpfdprlefăte^God^lKOZÎQTTSțrOZTOS+SO.OZ^+^TOZ.Stf)

venituri din concesiuni si închirieri

Venituri din dividende ( ood 30.02.08,02) *)

Venituri din dividende de la aiti plătitori


Alte venituri din proprietate

(venituri din dobanzîfcod 31.02.03)

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Venituri din prestări de servicii si alte activitatî

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestări de servicii


Contribuția părinților sau susținătoriior legali pentru întreținerea copiilor in crese

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatiî si despăgubiri

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalități si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirzîere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări^

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+302.07+36.02.11+36.02722+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Taxe speciale    •


Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

Venituri din ajutoare de stat recuperate’

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

Alte venituri

[Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37,02.05+37.02.50) Donații si sponsorizări

jVârsăminte din secțiunea de funcționare pentrufinanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului locaTjcu

IVârsăminte din secțiunea de funcționare

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

Alte transferuri voluntare '

jiTVENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) jVenituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) Venituri din valorificarea unor bunuri aleipstituMor publice

Venituri din vanzrorea locuințelor construite din fondurile statului tizare


^nituridînvanzoreaTnof'bunuri apartinand domenluiurpnvat al statului sau ai unităților administrativ Depozite speciaie pentru construcții de locuințe III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

î0.02.03*40.02.Q7+4Q.02.10+40.02,11+40.02.13*46.02.14*40,02.Sfl)____

incasari din rambursarea împrumuturilor penttu înființarea unor instituții și servicii publicrrde'mtereslocaF

„    activigtj finanțate integrai din veniîun proprii    ' ’    j

.......ț    nxciwrfrXfitelOȚcța    fizice si juridice

Sume din excedentul anusui precedent pentî u acoperirea gosurilor temporare cie cas<5 ale secțiunii de functionoi-cd1')

; “pe d;n r ■ 'oec.Wf fi ni 'iu.:?; 'ccdfH- ;    £ ■“':r nrc ? nnîv ilo; L n î; i. > are ~ A*afe '.eiT-ifiufi 7j

k 0.02.06

“II

II1

0.00

0.00

t

0.00    ( |j

kflC02.G7

0.00

0.0P~'~

0.00    li

>40.02. t0

ii

0.00

0.00

0.00 1

iS-i

^O.np 1 i

0 00

0.00

- J

j

u.00    !

.s...

.... ..

____________________ , L

f.5,i ip.3

i

d.du

0.UU

i

6.00    ii


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

1

indicator

TOTAL

|    Trim!

j    Trim II

_____

| irimill

Trim IV

2014

2015

2016

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

4 059.00

P“ 4 059.00

| 0.00

0.00

0.00

! o.oo

r o.oo

0.00

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

0.00

' 0.00

0.00

0.00

0.00

I 0.00

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

19 921.00

5 209.10

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

I 0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

19 921.00

5 209.10

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

0,00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 Ia

4W^42.02.28+4O2'.29+42TÎ2732 Ea 42.02.36+4O2740lă 42.02.42+42.02.44 Ea 42.02.46+42.02.51+42.02.52)

42.02

19 921.00

5 209.IO

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

0.00

0.00

Retehnoloqizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

4^.02.U3.o 1.^2.o?09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasai»

42.02.09.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și =ourarea apelor uzate

42.02.09.03

0.00

0.00

o.oo ■

0.00

0.00

0.00

0.00 •

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătatefcod

42.02.16.01 +42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ouDvdlSțll dS'IM'OUtJătUI ue siai căile uuyeieie loualti păMAJ imainareâ făpăiaiuiur capităJă ffî"

42.02.16.02

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe ne rambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

19 491.00

5 100.00

5 918.00

4 900.00

3 573.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sprijin financiar ia constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

402.00

102.00

121.00

119.00

60.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții in turism

42.02.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

28.00

7.10

7.50

7.40

6.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii

de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

42.02.51

0.00

0.00    I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 !

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, f destinate secțiunii de funcționare a bugetului local    I    j

42.02.51.01

0.00

0.00 |

, 0.00 |

0.00 ,

0.00

f 0.00

0.00 (

0.00 |

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului loca!    j

42.02.51.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ș Subvenții primite de la bugetul de stai pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta

I socialo si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0.00

0.00    I

OOP

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00 j

jSuhventii do Ia alte administrații (cod 43.P2.01+43.02.04143.02.07^43.02.08+43.02.20)    |

45.02

0,00 J

o.ob    j    3.6l,    j*

6.00 j

0,90

'““"{joi


- mii îei

DENUMIREA INDICATORILOR    in^cator

PREVEDERI

ANUALE

I    PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

TOTAL

Trim I

Trim II

-r—

Trim III    Trim IV

2014

2015

2016

Subvenții primite de ia bugetele consiliilor județene pentru proiecția copilului    [43.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I 0.00

0.00

0.00

0.00 j

0.00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții primite de ia alte bugete tocate pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0.00

0.00

0.00 1 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

. . St thvAptîi pdmit^-de la-bngefp.leî consilfiloElocale^ujudetene pentru-ajutoare-in. situații de-extcemă--

43.02.08

CLOO

0766

0.00

0.00 0.00

0.00

dificultate **)

u.uu

u.uu

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.02,01 ia

45.02.05 +45.02.07+45.02.08-<-45.02.16 la 45.02.19)

45.02

272.80

272.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.0Z01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0.00

0.00

0.00 .

0.00

0.00

0.00

0.00 .

0.00

Prefinantare

45.02.01-03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

• 272.80

272.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

272.80

272.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00-

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04,01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45,02.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45,02.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instrumentul de Asistenta' pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.07.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

0.00

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.08.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinantare

45.02.15.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prefinanțare

45.02.16.03

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efe.ctuate în anii anteriori    [45.02.17.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0.0

Sume primite in avans    (45.02.17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Programul Norvegian pentru Creștere Economică șt Dezvoltare Durabilă (cod

45,02.18.01+45.02.18.02+45.02.18,03) *)

45.02.18 I    0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.011    0,00    î    0.00

0.00    j 0.00 I

0.00

0.00

0.00

0.00 |

|    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02j    0.00    [    0.00

0.00    j

~0.00    |

0.00 )

0.00 j 0.00

0.00

o.oo ' j o.oo““]

0.00

Sume primite in avans

4576^18,03^ 0.00 H 45.02.19    0.00    |

0.00..............

, 0.00    I

o.oo . !

0.00

0.00

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19,02) *)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent    1"”' "

0.00

0.00

0.00

0.00 •

0,00 0.00

45.02.19.01f

0.00 [

0,00

b.oo    j

0.00 1 0,00

6.66 1

)    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori    [45.02.19.02[

________0 00- t    0.00

b.oo    jT o.oo P o.oo    ]

0.00

o.oo H


- mii lei -

(inclusiv excedentul anului 2012)

' -j    ■^waawft^.^mss^^'gyșgsasao^    ?    yMflgi8BgB»^YJrflVrt^rflag?S^g

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

indicator

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

2015

2016

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02*00.16*00.17) -TOTAL

00.01 SF

444 609.00

139 917.45

104 587.15

99 872.40

100 232.00

489 694.00

499 410.00

511 576.00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.ML.03+00.16)

48.02

324 521.00

105 449.00

90 092.00

67 690.00

61 290.00

354 172.00

360 811.00

367 779.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12}

00.02

424 688.00

134 708.35

98 540.65

94 846.00

96 593.00

489 694.00

499 410.00

511 576.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.-10+00.11)

00.03

439 406.00

131 478.35

122 468.65

91 546.00

93 913.00

476 279.00

485 861.00

497 891.00

a-1 înnnnziT pf vfmit pj»n&EE Ri.nASTIGURJ-DIN-GĂmTAi MnH nn nc*nn munft.wi

9&O4—

4 R9. 9AQ nn

AR 5Q4 Oft .....

45 586 00

—45 586D0—

~ 45 586,00—

—2-10-106.00

-245-305.00—

— 220 818.00—

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02}

00.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agențî economici1)

01.02.01

0.00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

182 349.00

45 591.00

45 586.00

45 586.00

45 586.00

210 106.00

215 305.00

220 313.00

impozit pe venit ■ (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impozit pe onorariul avocațiior și notarilor publici

03.02.17

0.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0.00

Cote sî sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

182 349.00

45 591.00

45 586.00

45 586.00

45 586.00

210 106.00

215 305.00

220 818.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04,02.01

113 890.00

28 474.00

28 472.00

28 472.00

28 472,00

126 652.00

130 539.00

134 883.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

68 459.00

17 117.00

17 114.00

17 114.00

17 114.00

83 454.00

84 766.00

85 935.00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de Ia persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0.00

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL- Restante anii anteriori - (06.02.02)

06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

97 626.00

43 535.00

33 285.00

11 809.00

8 997.00

99 074.00

100 065.00

101 065.00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

97 626.00

43 535.00

33 285.00

11 809.00

8 997.00

99 074.00

100 065.00

101 065.00

impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07,02.01.02)

07,02.01

85 251.00

39 492.00

30 156.00

8 876.00

6 727.00

86 105.00

86 965.00

87 833.00

Impozit pe clădiri de ia persoane fizice *)

07.02.01.01

20 362.00 .

11 000.00

2 800.00

3 962.00

2 600.00

20 566.00

20 772.00

20 979.00

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

64 889.00

28 492.00

27 356.00

4 914.00

4 127.00

65 539.00

66 193.00

66 854.00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

5 837.00

2 470.00

1 309.00

1 313.00

745.00

5 895.00

5 954.00

6 014.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2 375.00

1 200.00

350.00

525.00

300.00

2 399.00

2 422.00

2 447.00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

3 460.00

1 268.00

959.00

788.00

445.00

3 494.00

3 530.00

3 565.00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

6 448.00

1 533.00

1 800.00

1 600.00

1 515.00

6 983.00

7 054.00

7 125.00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

90.00

40.00

20.00

20.00

10.00

91.00

92.00

93.00

Ă4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

153 548.00

39 852.35

42 397.65

32 851.00

38 447.00

161 157.00

164 490.00

169 947.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02,01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

128 167,00

29 259.35

36 448.65

27 156.00

35 303.00

135 522.00

138 599.00

143 797.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

11.02.01

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

128 167.00

29 259.35

36 448.65

27 156.00

35 303.00

135 522.00

138 599.00

143 797.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0.00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

25.00

26.00

26,00 I

Taxe hoteliere

12.02.07

25.00

25.00

25.00

26.00

26.00 j

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

304,00

110.00

85.00

70.00

39.00

307.00

310.00

313.00

impozit pe spectacole

15.02.01

304.00

110.00

85.00

70.00

39.00

307.00

310.00

313.00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

25 052.00

10 458.00

5 864.00

5 625.00

3 105.00

25 303.00

25 555.00

25 811.00

| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

22 327.00

9 450.00

5 111.00

5 014.00

2 752.00

22 551.00

22 776.00

23 004.00

|    Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

11 921.00

5 600.00

2 200.00

2 721.00

1 400.00

12 041.00

12 161 ..00

12 283.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

10 406.00

3 850.00

2 911.00

2 293.00

1 352.00

10 510.00

10 615.00

10 721.00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

2 704.00    |

1 000.00

747.00

606.00

351.00

2 731.00

2 758.00

2 786.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50    |

21.00 |

8.00

6.00

5.00    |

2.00

21.00

21.00

21.00

A6. ALTE IMPOZITE S! TAXE FISCALE (cod 18.02)

'00.11

5 833.00    |

2 500.00

1 200.00

1 300.00 i

883.00

5 942.00

6 001.00 j

6 061.00 |

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02 j

5 883.00 j

2 500.00

1 200.00

1 300.00    |

883.00

5 942.00

6 001.00 j

6 061.00 |

Alte impozite si taxe    1    1    '

18.02.50 j

5 883.00    1

1    ”2 500.00

î 200.00

1 300.00 i

883.00

5'942.00

6 001.00 '

6 061-00^1

C. VENITURI NEHSCALE (cod 00.13+00.14)

00.1 f"""?

-14 718.00 I

3 230.00

-23 928.00

3 300.00 ’

2 680.00

13 415.00

13 549.00 j

13 685.00

Bl. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13    î

518.00    I

150.00

144.00

118.00 I    106.00

823.00

528.00

""534,00    I

jVenifuri din proprietate (cod 30.02.01 +30.02.05+30.02.08+30.02.50)

3C\02_ ]

518.00    |

150.00    j

144 00

118.00 1

-

106.00

523.00

528.00

534.00

{___Vai semințe din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale    f

Venituri din concesiuni si închirieri    '    1

mn-irorKz7— -i-;z-1'f.f.n tSi-.x'jirTju. i-,...rrmnwM.. -

30 02 0?! 30.02.05 I

0.00    J......._    _

_ 518.00___L_ 150.00    144,00’™"”'

52^00

_1_ -IZ._____

528.0(T“1    534.00' I

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

indicator

TOTAL

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

2014

2015

| 2016

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0.00

0.66

0.00

0.00

[ 0.00

!    o.oo

6.00

0.00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

0.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0.00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

I

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02*34.02+35.02*36.02+37.02)

00.14

-15 236.00

3 080.00

-24 072.00

3182.00 j    2 574.00

I 12 892.00

13 021.00

13 151.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitali (cod 33.02.08 +~3'37027i0 + 33.02.12 + 33.02724 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1 632.00

401.00

539.00

442.00

250.00

1 648.00

1 665.00

1 681.00

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

552.00

100.00

198.00

162.00

92.00

557.00

I    563.00

569.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in crese

33.02.10

1 077.00

300.00

340.00

279.00

158.00

1 088.00

1 099.00

1 109.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0.00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0.00

Contribuția lunară a pănnțiior pentru întretinerea-copiîlor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatiî si despăgubiri

33.02.28

3,00

1.00

1.00

1.00

3.00

3.00

3.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0.00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2 024.00

639.00

588.00

497.00

300.00

2 044.00

2 065.00

2 085.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2 024.00

639.00

588.00

497.00

300.00

2 044.00

2 065.00

2 085.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permi&o

34.02.50

0.00

Amenzi, penaiitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.o2,so)

35.02

8 950.00

2 000.00

2 750.00

2 200.00

2 000.00

9 040.00

9 130.00

9 221.00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

8 950.00

2 000.00

2 750.00

2 200.00

2 000.00

9 040.00

9 130.00

9 221.00

Penaiitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0.00

fncasarî din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0.00

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

35.02.50

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

158.00

40.00

51.00

43.00

24.00

160.00

161.00

164.00

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

93.00

10.00

36.00

30.00

17.00

94.00

95.00

97.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0.00

Taxe speciale

36.02.06

0.00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0.00

Alte venituri

36.02.50

65.00

30.00

15.00

13.00

7.00

66.00

66.00

67.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-28 000.00

0.00

-28 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Donații si sponsorizări

37.02.01

0.00

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a cugetului local țcu

semnul minus)

37.02.03

-28 000.00

-28 000.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)

40.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local

sau a unor activități finanțate integrai din venituri proprii

40.02.06

0.00

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0.00

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

funcționare**)

40,02.11

0.00

........

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

19 921.00

5 209.10

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

19 921.00

5 209.10

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de ia bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 Ia 42.02.46+42.02.51)

42.02

19 921.00

5 209.10

6 046.50

5 026.40

3 639.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

19 491.00

5 100.00

5 918.00

4 900.00

3 573.00

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0.00 |

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevîzionate ale preturilor la combustibili

42.02.32

0.00

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedent!

42.02.33

0.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

0.00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

42.02.35

402.00

102.00

121.00

119.00

60.00

Subvenții pentru acordarea trusoufui pentru nou-născuțî - restante din anii precedenti

42.02.36

0.00 |

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanafatsi

42.02.41

28.00

7.10

7.50

7.40

6.00

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0.00 |

I s Subvenții din bugetul de* stat pentru finanțarea camerelor agricole    l    I

42.02.44

o.oo:    f

i

t i

t

j > Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate cin Fondul Social European

42.02.45

0.00 |

<

Subvenții de la bugetui de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor do tennoficare

42.02.46

0.00 |

I

Subvenții primite de la bugetui de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.1)1 j

42.02.5£ ~

__ j

0.00 _

o.oo J

0.00___

0.00

0.00

.7.

0.66 ~

I    DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

I

Estimări

indicator

TOTAL

Trim i

Trim II

j Trim HE

Trim IV

|    2014

|    2015

2016

j    Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național,

|    destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0.00

fSubventii de la alte administrat» (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I    0.00

0.00

j Subvenții primite de ia bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0.00

I Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor

| pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca.

43.02.04

0.00

| Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

0.00

j Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0.00

I

} Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

0.00

| .....

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.1 S+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

32 526.00

4 526,00

28 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

VENITURI! PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

4 253.20

-4 253.20

0.00

0.00

0.00

• 0.00

0.00

0.00

l VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

28 000.00

0.00

28 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A. VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0.00

0.00 -

0.00

0.00

0.00

0.00 •

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spațiu! rural

11.02.07

0.00

O VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

28 000.00

0.00

28 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

28 000.00

0.00

28 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0.00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

28 000.00

0.00

28 000.00

0.00,

0.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

28 000.00

28 000.00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02,05

0.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00,15

194.20

194.20

0.00

■ 0.00

0.00

0.00

0.00

•o.oo

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39,02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

194.20

194.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0.00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

39.02.04

0.00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-

39.02.07

194.20

194.20

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0.00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

4 059.00

4 059.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 •

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

4 059.00

4 059.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de

40.02.13

0.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

4 059.00

4 059.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 Ea 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52)

42,02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0.00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod

42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0.00

Subvenții pentru finanțarea programelor muitianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0.00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preunîversitar

42.02.14

0.00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0.00

'Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea învestitîilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03}

42.02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor ele investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2(5^3

42.02.19

s 0.00

i

ț

t

3

( )

j Subvenții de la bugetul de stat către bugetele iocaîe necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din i fonduri externe nerambursabile (FFN) pestaderare

42.02.20

0.00 )

~!

j___Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42 02.29

0.00 “1

î

I _ Subvenții de îa bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor du investiții în turism

3 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42 U2.51.02p

42.02.40

9.00    î

.........1U ?

.......... . .

b

. ......

..

J". ;..... I

42.02.51 ~ll

0 00

ri nn

n rin    d

n nn

n nn

.n nn

- mii iei -

(inclusiv excedentul anului 2012)

i    DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

■ PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

indicator

TOTAL

Trim i

I

Trim II

I Trim HI

Trim IV

2014

|    2015

2016

Subvenții primite de ia bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0.00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul piatilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 ia

45.02_-

_272.80

.....-272.80 ...

nnn

. 0.00-

n nn

. n nn

nnn

n nn

45.02.05^;45:02T)7+45;02.08+45:02';T5‘îă'45;02T19)

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I    0.00

! o.oo

! 0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0.00

Prefinantare

45.02.01.03

0.00

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

272.80

272.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

0.00 .

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

.    272.80

272.80

Prefinantare

45.02.02.03

0.00

.Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)    .

45.02.03

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

j Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04,03) *)

45.02.04

0.00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0.00

Prefinantare

45.02.04.03

0.00

Fondul Euiopean pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45,02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curenț

45.02.05.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0.00

Prefinantare

45.02.05.03

0.00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0.00

Prefinantare

45.02.08.03,

0.00

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0.00

Prefinanțare

45.02.15.03,

0.00

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0.00

-

Prefinanțare

45.02.16,03

0.00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17,03) *)

45.02.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0.00

Sume primite in avans

45.02.17.03

0.00

Programul Norvegian pentru creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

(cod45.02.18.01 +45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45,02.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0.00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0.00

B    Sume primite in avans

45.02.18.03

0.00

S Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatiior economice si sociale în cadrul

j Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01 +45.02.19.02) *)

45.02.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

|    Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0.00 |

I    Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0.00 |

’’) numai de la regiile autonome și societățile come^iale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal *) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificare


'ÎNTOCMIT, Y~^    1

consilser 1ONITĂ VIORICA

5


ORDONATOR PRIM

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, IOAN MRCEAWiUNTEAN

!/ J .ii


CRISTIAN VICTO^â^^pJICiX