Hotărârea nr. 74/2013

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2013, precum şi deblocarea şi utilizarea excedentului bugetar al anului 2012


HOTĂRÂRE

privind aprobarea biagetolul de venituri si cheltuieli ai Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2013, precum și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2012

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consliului Local al Sectorului 4 nr.P.2.1/1102/02.04.2013 al Direcției economice ;

-    Decizia nr. 459/ 25.03.2013 a Directorului executiv al Direcției

Generale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2013

-    Decizia nr. 70167/ 12.03.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2013

-    Adresa nr. I-G 107/ 27.03.2013 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale privind estimarea veniturilor proprii pentru anul 2013

-    Adresa Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind

transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate pentru persoanele cu . handicap pe anul 2013    —

-    Adresa Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București nr. 6540/

21.03.2013, privind transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea unităților de asistență sociale, pentru anul 2013

-    Decizia nr. 24460/ 26.03.2013 a Directorului executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice privind estimarea pentru anii 2014 - 2016 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; r

Luând în considerare prevederile :

-    art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/ 21.02.2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venitri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2012.

-    Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si Ministrul Finanțelor Publice nr. 246/248/22.02.2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit.,/idLdin Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republică.*"


Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

® Bugetul local de venituri si cheltuieli în sumă de 477.135 mii lei, conform anexei nr. i;

® Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 18.267 mii lei, conform anexei nr. 2 ;

® Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în sumă de 18.851,40 mii lei, conform anexei nr. 3 ;

o Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri și cheltuieli cu finanțare parțială din venituri proprii - cap .65.10- învățământ;

© Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri și    cheltuieli cu    finanțare    parțială    din    venituri

proprii - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu;

•    Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri și    cheltuieli cu    finanțare    parțială    din    venituri

proprii - cap. 68.10.04.01 - Centrul de îngrijire și    Asistență nr.    1 ;

•    Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri și    cheltuieli cu    finanțare    parțială    din    venituri

proprii - cap. 68.10.12 - Centrul Medico-Social;

•    Bugetul creditelor interne si externe centralizare pe anul 2013, în sumă de 90,452 mii lei din care credit intern in suma de 12.859 mii lei si credit extern in suma de 77.593 mii lei conform anexei nr. 4.

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare de 477.135 mii lei.

-    Anexa 1.2

-    Anexa 1.2.1

-    Anexa 1.2.2

-    Anexa 1.2.3

-    Anexa 1.2.4

-    Anexa 1.3

-    Anexa 1.3.1

-    Anexa 1.3.2

-    Anexa 1.4

~Anexa 1.5

-    Anexa 1.5.1


“ Anexa 1.6

-    Anexa 1.6.1

-    Anexa î .6.2

-    Anexa 1.6.3


-    capitol bugetar 51.02 - Autorități publice

-    cap.51.02.01    - Autorități executive și legislative

-    cap.51.02.01.03 D    - D.G.I.T.L.

-cap.51.02.01.03    -A.S.L.G.

-    cap.51.02.01.03 P    - Primăria sector 4

-    capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară

-    cap.54.02.10 D    - Direcția Evidență a Persoanelor Sector 4

~ capitol bugetar 55.02 - Dobânzi

-    capitol bugetar 60.02 ■= Apărare

-    cap.60.02.02    - Centrul Militar

-    capitol bugetas

-    cap.61.02.03

-    cap.61.02.03.04

-    cap.61 02.05


-    Ordine publică și siguranță;KiW|îȘâălă--

-    Ordine Publică    • ' ''    ‘

-    Politia Locală Sector 4    'A 2-.

~ Protecția civilă și protecția centra : '■ ’< incendiilor    -n

...________..... .......- -

- Anexa L7

- capitol bugetar 65.02

- Învățământ total

- Anexa 1,7.1

- cap.65.02.01

- centralizator

- Anexa 1.7.2

- cap.65.02.02

-A.S.L.G.

- Anexa 1.7.3.

- cap.65.02.03.01

- ASLG 1

- Anexa 1.7.4

- cap.65.02.03.02

- ASLG 2

- Anexa 1.7.5

- cap.65.02.03 US 1

- unități școlare

- Anexa 1.7.6

- cap.65.02.03 US 2

- unități școlare

- Anexa 1.7.7

- cap.65.02.04

- ASLG 2

■■ Anexa 1.7.8

-cap.65.02.04 US2

- unități școlare

- Anexa 1.7.9

- cap.65.02.07.04

-ASLG

- Anexa 1.7.10

- cap.65.02.07.04 US

- unități școlare

- Anexa 1.8

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

- Anexa 1.8.1

- cap.66.02.06,03

- Unități medico-sociale

- Anexa 1.8.2

- cap.66.02.50

- Alte cheltuieli în domeniul sănătății

- Anexa 1.9

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

-Anexa 1.9.1

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

- Anexa 1.9.2

-cap.67.02.03.30

- Alte servicii culturale -■ Centrul Cultural

Nicolae Bălcescu

- Anexa 1.9.3

- cap.67.02.05

- Servicii recreative și sportive

- Anexa 1.9.4

- cap.67.02.03 A

-Administrația Domeniului Public Sector 4

- Anexa 1.9.5

- cap.67.02.03 P

-întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement PS 4

- Anexa 1.9.6

- cap.67.02.50    - Alte servicii în domeniul culturii

- Anexa 1.10

- capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială

- Anexa 1.10.1

- cap.68.02.04.1    - Centrul de îngrijire și Asistență nr. 1

- Anexa 1.10.2

-cap.68.02.12    - Unități de asistentă medico-sociale -

Centrul medico-social

- Anexa 1.10.3

- cap.68.02. AS    - Asistență socială

- Anexa 1.10.4

- cap.68.02.AS.05.02    - Asistență socială în caz de invaliditate

- Anexa 1.10.5

- cap.68.02.AS.06    - Asistență socială pentru familie și copii

- Anexa 1.10.6

- cap.68.02.11.    - Creșe

- Anexa 1.10.7

- cap.68.02.AS. 15    - Prevedenirea excluderii sociale

- Anexa 1.10.8

- cap.68.02.AS.50    - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

și asistenței sociale

- Anexa 1.11

- capitol bugetar 70.02 = Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

- Anexa 1.11.1

- cap.70.02.03    - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

- Anexa 1.11.2

- cap.70,02.03.30    - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 1.11.3

- cap.70.02.05    - Alimentare cu apă și amenajări

Hidrotehnice

- Anexa 1.11.4

- cap.70.02.05.01    - Alimentare cu apă

- Anexa 1.11.5

- cap.70.02.50    - Alte servicii în domeniile' ''locuințelor,

serviciilor și dezvoltării comunale

Â\DTiexai LÎ2    - caspW hugetw    74.02

Anexa 1.12.1    - cap.74.02.05

Anexa 1.12.2    -    cap.74.02.05.01

Anexa 1.12.3    - cap.74.02.06

Anexa 1.13    - capitol bugetar    84.02

Anexa 1.13.1    - cap.84.02.03

Anexa 1.13.2    - cap.84.02.03.03

-    Protecția miediutaS

-    Salubritate si gestiunea deșeurilor ~ Salubritate

-    Canalizare și tratarea apelor reziduale

-    Transporturi

-    Transport rutier

-    Străzi

Ârt. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 18.267 mii lei, conform anexei nr. 2.1. - cap.70.10.50 -Administrația piețelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:


-    Anexa 3.1.

-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.2

-    Anexa 3.1.3

-    Anexa 3.1.4


-    capitol bugetar 65.10

-    cap. 65.10.03.01

-    cap. 65.10.03.02

-    cap. 65.10.04.02

-    cap. 65.10.07.04


-    Invățămînt

-    învățământ preșcolar ~ învățământ primar

-    învățământ secundar superior ~ învățământ special


-    Anexa 3.2.

-    Anexa 3.2.1 Nicolae Bălcescu


-    capitol bugetar 67.10

-    cap.67.10.03.30


-    Cultură, recreere și religie

-    Alte servicii culturale - Centrul Cultural


-    Anexa 3.3.    - capitol bugetar 68.10

-    Anexa 3.3.1    - cap.68.10.04.01

-    Anexa 3.3.2    - cap.68.10.12

Centrul Medico-Social


-    Asigurări și asistență socială

-    Centrul de îngrijire și Asistență CIA

-    Unități de asistență medico-socială


-    Anexa 3.4.    » capitol bugetar 70.10.50 - Administrația piețelor

-    Anexa 3.4.1    - cap.70.07.50    - Administrația piețelor


Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 4.1.    - centralizator    - credite interne

-Anexa4.1.2    -cap.70.07.50    - Direcția de Administrația a Piețelor

Sector 4


Art. 6. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care :

-    Anexa 5.1.    -    centralizator    - credite externe

-    Anexa 5.1.1    -    cap. 70.06    - Locuințe, servicii si    dezvoltare publica

-Anexa 5.1.2    -    cap. 70.06.03    -Locuințe

-    Anexa 5,1.3    -    cap.70.06.03.01    - Dezvoltarea sistemului delpcuinte\


ArL 7. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 6.1 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4” în valoare de 124.910,04 mii lei, din care :

-    buget local:    47.3 î 6,10 mii lei;

-    credite bancare :    77.593,94 mii lei;

-    anexa nr. 6.2 „Lista de investiții a DGITL SECTOR 4” în valoare de 215 mii lei mii lei, din care:

-    anexa nr. 6.2.1 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri și dotări independente, cap. 51.02. - Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4 ;

-    anexa nr.6.3. „Lista de investiții cu finanțare din buget local pe anul 2013” a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4, în valoare de 428 mii lei, din care :

-    anexa nr. 6.3.1 Cheltuieli pentru achiziționare de bunuri și dotări independente, cap. 51.02. Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 ;

-    anexa nr. 6.4, 6.4.1, 6.4.2 „Lista de investirii a Politiei Locale”, în valoare de 1.000 mii lei;

-    anexa nr. 6.5 „Lista de investirii pe anul 2013”, cu finanțare din buget local al ASLG în valoare de 1.306 mii lei;

-    anexa nr. 6.6, 6.6.1 „Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4”, în valoare de 776 mii lei;

-    anexa nr. 6.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 „Lista de investirii pentru anul 2013 - Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu”, în valoare de 50 mii lei;

-    anexa nr. 6.8, 6.8.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social, cu finanțare din buget local, în valoare de 50 mii lei;

-    anexa nr. 6.8.2; 6.8.3 „Lista de investiții a Centrului medico-social, cu finanțare din surse proprii, în valoare de 54 mii lei;

-    anexa nr. 6.9; 6.9.1 „Lista de investiții a Centrului de Asistență și îngrijire, în valoare de 200 mii lei;

-    anexa nr. 6.10, 6.10.1 „Lista de investirii pentru anul 2013 - D.GAS.P.C Sector 4”, în valoare de 3.450 mii lei;

-    anexa nr. 6.11, 6.11.1 „Lista de investirii pentru anul 2013, cu finanțare din surse proprii, Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, în valoare de 19.661 mii lei, din care : surse proprii - 6.802 mii lei și credite bancare interne - 12.859 mii lei;

Art 0. Se aprobă „Lista creditelor de angajament pentru anul 2013:

-    la capitolul bugetar 67.02 - Cultură, recreere și religie, subcapitolul 67.02.05.03.P ~ întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, obiectiv „Lucrări de amenajare terenuri / zone verzi adiacente unor imobile din Sectorul 4” - Contract subsecvent 5”-Anexa 7;

-    la capitolul bugetar 84.02 - Transporturi , subcapitolul 84,02^3^03 ^ -. Străzi,

„Lucrări de construcții, de fundații si de imbracare a drumurilor din SebtoruL4'?'’'-Contract subsecvent 31,32,33-- Anexa 7 ,1.    /    ’ v \

Art 9. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrala a sumei de 4.059 mii lei .din excedentul bugetar, înregistrat la data 31.12.2012, pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2013.

Art 10. Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 și respectiv :

-    Formularul 11- Anexa nr.8 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr.8.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr.8.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe;

-    Formularul 11/2 - Anexa nr.8.3 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe.

Art 11. Se aprobă virarea sumei de 13.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art 12. Se aprobă Sinteza Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 a Consiliului Local Sector 4, conform anexei nr. 9.

Art. 13. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.04.2013.

Nr. 74/08.04.2013