Hotărârea nr. 73/2013

Hotărâre privind modificarea metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 precum și Referatul de Specialitate nr. 1214/20.03.2013 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul art.107 alin.(2) și (3)din Legea nr. 1/2011 privind educația naționala; în conformitate cu prevederile cuprinse în art.45 alin. (1) și art.81 alin.(2) lit.j și alin.

(4) din Legea nr.215-2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările ulterioare.

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administrația Școlilor, Liceeelor și Grădinițelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.Nr. 73/28.03.2013iti u i^9 a v i r i u l. d u w u n c b b

Primăria Sectorului 4

SIMTEX-OC

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90


Anexa

la HCLȘ,nf.^Bi^0î3

Metodologia de acordare a granturilor pentru premierea , unităților de învățământ de stat cu rezultate deosebite în (

domeniul performanțelor școlare

’■ s;

•, •.    ■ ;/ /XX

y?    \    " - ■;

xxx''-'"


Pentru Consiliul Local al Sectorului 4, sprijinirea actului educațional (de formare și dezvoltare atât intelectuală, cât și fizica) din unitățile de învățământ locale este o prioritate în obiectivele sale prin atenția acordată gestionării capitolului „ învățământ” din bugetul de venituri și cheltuieli, dar și prin implicarea elevilor din Sectorul 4 în activități cultural artistice și proiecte educative care să lărgească orizonturile și să deschidă noi persepective asupra vieții comunității locale prin generarea de idei, atitudini, proiecte și asumarea responsabilității sociale. în vederea creării unui cadru adecvat atingerii pe termen lung a acestor obiective, Consiliul Local Sector 4 își propune stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unităților de stat din Sectorul 4.

Granturile Consiliului Local Sector 4 se acordă tuturor unităților de învățământ de stat (grădinițe, școli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, altele decât cele menționate la art.105, alin.(2), lit. (d), în sensul ordinului MECTS nr.5576/2011 (privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat).

Granturile se acordă din bugetul Consiliului Local Sector 4, cu respectarea prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011 art. 107 alin.(2) și (3), privind finanțarea suplimentară.

Obiectivele ce se doresc a fi atinse prin acordarea acestor granturi sunt următoarele: Obiective generale:

•    Identificarea nivelului performanțelor cadrelor didactice din ciclul preuniversitar în domeniile: activitate didactică, activitatea cu elevii (relații educaționale), cercetarea științifică, cunoașterea potențialului școlar al cadrelor în vederea dezvoltării politicilor instituționale;

•    Constituirea bazei de date care să fundamenteze deciziile de personal: selecție, recomandare;

® Ameliorarea continuă a activității personalului didactic, prin fumiyarea unui feed back evaluativ, asistarea cadrelor didactice în elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare profesională;

•    Identificarea direcțiilor de evoluție (dezvoltare) profesională și orientarea dezvoltării profesionale a personalului didactic, ca bază pentru elaborarea politicilor de dezvoltare instituțională și de personal ale unităților de învățământ preuniversitare;

® Tratarea diferențiată a personalului didactic, în privința retribuirii, recompensării, perfecționării, acordării de responsabilități, pe baza rezultatelor obținute la anumite concursuri școlare și la olimpiade școlare (faza municipiu/jedețeană, faza națională/interiudețeană și faza intenațională).


B-duK George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București

Tel-; +40-21-335.92.30 / Fax.+40-21-337.07.90

' ■ ’ li

Obiective punctuale:    //" fl\

® Creșterea cu un procent de 10% a ratei de promovabilitate la examenul de

bacalaureat pentru anul școlar 2012-2013 fața de anul școlar 20fil-2Qb2>^peptm

unitățile de învățământ care au avut rata de promovabilitate mai

menținerea ratei de prompovabilitate pentru celelalte unități.    c A

•    Creșterea cu 15% a numărului de elevi care obțin performanțe deosebite la olimpiadele și concursurile școlare în anul 2012-2013 față de anul școlar 2011-2012.

•    Corelarea într-un procent de 70% a notelor obținute de elev la disciplinele de la examenul de bacalaureat cu media din ultimul an de studiu la acea disciplină.

Tipul de evaluare

Perioada evaluată este de 1 an școlar.

Portofoliile cadrelor didactice se vor realiza pe baza documentelor școlare în urma unui an școlar (1 septembrie - 30 august)

Evaluatorii

• Comisie mixtă formată din 5 membri și anume:

o Inspectorul Școlar ce răspunde de Sectorul 4

o 1 reprezentant al sindicatului din învățământ care are o reprezentare semnificativă a cadrelor didactice din Sectorul 4

o Reprezentant al Consiliului Local Sector 4 o Primarul Sectorului 4

o Director al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4

Membrii în comisia mixtă pot fî persoane desemnate de titularii de drept în baza unei decizii.

Etapele evaluării

1.    începând cu anul școlar 2012-2013 fiecare cadru didactic va completa o cerere tip pentru acordarea grantului pentru recompensarea performanțelor individuale obținute în anul școlar in curs, cererea urmând să fie depusă la Consiliul de Administrație al unității de învățământ până la sfârșitul lunii iulie din anul școlar în curs.

2.    Cererea va fi însoțită de portofoliul personal al solicitantului, acesta constând din copii xerox după diplomele obținute de către elevii aflați sub îndrumarea acestuia la olimpiadele și concursurile școlare din anul școlar in curs. Copiile vor trebui autentificate de Inspectoratul Școlar ce răspunde de învățământul din Sectorul 4.

3.    Instituția de învățământ, prin președintele consiliului de administrație, va preda toate cererile cadrelor didactice, precum și portofoliile acestora către Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor, urmând ca acestea să fîe analizate de către comisia mixtă în termen de 30 zile lucrătoare. Termenul final de predare de către instituția de învățământ către A.S.L.G. Sector 4, pentru documentațiile specificate anterior, este 1 august.

4.    Solicitările pentru acordarea grantului cu privire la recompensarea performanțelor generale ale unității de învățământ vor fî depuse de către consiliile de administrație la Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în vederea analizării de către

«ii 1    n^ntrn anul cnnînr 'inferior

m u a v s r i u &. d


Primăria Sectorului 4B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel.:+40-21-335.92.30 / Fax.:+40-21-337.07.90

Valorifîcarea rezultatelor evaluării

Din punct de vedere instituțional, rezultatele evaluării obținute în vedereă-ucordării de recompense ca urmare a rezultatelor obținute de către cadrele didactice pot servila:

® Informarea colectivelor de catedră, a conducerii instituțiilor de învățământ preuniversitar și a inspectoratelor școlare, a comunității interesate despre potențialul didactic, științific, profesional și managerial al corpului didactic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar.

•    Fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea planului operațional și strategic al instituției de învățământ preuniversitar.

•    Acordarea de recompense speciale cadrelor didactice cu contribuții notabile la formarea profesională a elevilor, dezvoltarea cunoașterii științifice de profil și dezvoltarea capacității instituționale.

•    Dezvoltarea unei baze de date utile politicilor de personal, menținerii, selecției și promovării personalului didactic.

® Creșterea prestigiului instituției de învățământ unde funcționează cadrul didactic.

Din punct de vedere individual rezultatele evaluative obținute pot servi la:

•    Recunoașterea și aprecierea instituțională a eforturilor și performanțelor școlare realizate de fiecare cadru didactic.

•    Determinarea unor arii de activitate care pretind ameliorării de diferite grade.

•    Elaborarea propriilor proiecte de dezvoltare și perfecționare profesională.

•    Creșterea gradului de responsabilizare față de propriile performanțe școlare.

Tipuri de granturi

A. Pentru recompensarea performanțelor individuale ale cadrelor didactice din unitățile de învățământ.

Pentru olimpiadele școlare

Acest tip de grant se acordă cadrelor didactice a căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiadele școlare care se află pe lista aprobată de Consiliul Local Sector 4.

Faza

olimpiadei

școlare

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Mențiune

Participare

Internațională

14.000 lei

13.000 lei

12.000 lei

5000 lei

1000 lei

Națională

3.000 lei

2000 lei

1.600 lei

350 lei

Municipiu

600 lei

400 lei

200 lei

Sector

200 lei

100 lei

50 lei

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel. : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

IS0B1 REGISTERED C.388.1 iSQ14flO1REGl$TERED M.721.1Pentru concursurile școlare    . ;.z

Acest tip de grant se acordă profesorilor a căror elevi au obținut premii WebnCtirsun^

pe discipline, culturale artistice sau sportive care se află pe lista aprobată de Consiliui tocai Sector 4

Faza

concursului

școlar

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Mențiune

Internațională

1000 lei

750 lei

500 lei

300 Iei

Sector

300 lei

200 lei

100 lei

OBS. Dacă elevii profesorului care aplică pentru granturi școlare obțin premii la toate fazele olimpiadelor/concursurilor școlare (municipală, națională, internațională), grantul care se atribuie este cel corespunzător etapei superioare a olimpiadei/concursului școlar. De asemenea cadrul didactic poate primi granturi pentru performanțele fiecărui copil aflat în pregătire, dar nu mai mult de 14.000 lei. în caz de depășire a acestei sume datorită numărului de performanțe realizate de copii aflați în pregătire se va considera că suma de 14.000 lei acoperă toate performanțele obținute.

B) Pentru recompensarea performanțelor generale ale unității de învățământ Acest tip de recompensă se acordă diferențiat tuturor profesorilor încadrați în unitățile de învățământ de pe raza sectorului 4, unități care îndeplinesc cumulativ toate condițiile următoare:

-    Procentul de promovabilitate a examenului de bacalaureat pentru elevii care au finalizat cursurile de învățământ în același an cu examenul sa fie mai mare sau egal cu 85% pentru liceele teoretice și vocaționale si 70% pentru cele tehnologice.

-    Procentul de corelare pe unitatea de învățământ între notele obținute la examenul de bacalaureat și media generală obținută în ultimul an de studiu la disciplinele la care elevul a susținut examenul să fie de 80 % pentru toate tipurile de licee.

OBS. Pentru disciplinele de la bacalaureat la care există probă scrisă și orală se va lua în calcul doar proba scrisă.

-    Nu vor primi granturile menționate următoarele categorii de profesori:

>    Cu mai puțin de o normă în unitatea școlară;

>    Cu mai puțin de 2 ani vechime în unitatea școlară;

>    Sancționați prin tăierea orelor, diminuarea calificativului anual;

>    Profesorii care predau discipline de bacalaureat, dar la examenul de bacalaureat nu a fost înscris niciun candidat din cei care au finalizat cursurile în anul curent;

B-dul George Coșbuc nr- 6-16, sector 4, București Tel-: +40-21-335-92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

IS03001REGISTERED C.388.4 ISO14G01REGISÎEREDM.721.1


Exemplu:    '7    , JV7.Jzoj

Pentru o unitate de învățământ în care 5 elevi susțin examenul de bacalaureat la 5;'materii dm 7 matern posibile.    - . J

Note obținute la bacalaureat

Media generală din ultimul an de studiu la disciplina respectivă

Disciplina

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Elev 1

10

8

rj;.

io

10

8

Elev 2

8

5

8

Elev 3

■ 9

9

10

io

8

10

9

9

Elev 4

8

w

9

77<

6

Elev 5

9

7

10

75-

7

79;;

7

9

5

Numărul total de note de la bacalaureat: 25

Numărul total de medii pentru care se verifica corelarea : 25

Numărul de corelări: 19 (culoare verde)

Procent de corelare 19/25=76%

*corelare=diferenta intre nota de la bacalaureat la disciplina X si media din ultimul an școlar de studiu la disciplina X sa fie mai mare sau egal cu -1 Sumele acordate vor fi următoarele:

•    Profesori care predau discipline de bacalaureat - 5000 lei

•    Profesori a căror discipline nu sunt incluse in programa de bacalaureat - 2000 lei

Conform art.107 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, alin.3, finanțarea suplimentară se realizează pe bază de contract (Anexa nr. 7) încheiat între unitatea școlară și finanțator. în acest sens, se va încheia contractul cadru până la 30 aprilie 2013.

Consiliul Local al Sectorului 4 și Sectorul 4 al Municipiului București își rezervă dreptul de a aduce modificări și/sau completări prezentei metodologii prin hotărâre de consiliu local.

OBS. Anexa 1 - Lista olimpiadelor școlare.

Anexa 2 - Lista concursurilor școlare - învățământ preșcolar.

Anexa 3 - Lista concursurilor școlare - învățământ primar.

Anexa 4 - Lista concursurilor școlare - învățământ gimnazial.,

Anexa 5 - Lista concursurilor școlare - învățământ secundar superior. Anexa 6 - Lista concursurilor școlare - învățământ special.

Anexa 7 - Modelul contractului de finanțare .

Lista concursurilor și olimpiadelor școlare pentru obținerea granturilor se va actualiza în fiecare an școlar până în luna decembrie sau ori de cate ori este cazul

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tei.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-


337.07.90

Se aproba cheltuieli maxime de organizare pentru fiecare concurs/sectiune in cuantum de 600 lei (premii participanti, diplome, materiale de concurs, jurizare)

Criteriile de selecție pentru concursurile școlare sunt următoarele:

a)    număr de concurenți

b)    inexistența unei olimpiade pe aceeași temă la categoria de vârstă la care se adresează concursul

c)    numărul de etape ale concursului.

• pentru liceele vocafionale vor fi luate în considerare si concursurile internaționale consacrate.