Hotărârea nr. 72/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE , în suprafaţă de 41,34 mp., situat în Cal. Vacaresti nr.330, bl.10B, sc.1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTARARE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE, în suprafață de 41,34 mp., situat în Cai. Văcărești nr.330, bl.lOB, sc.l, P, âp.l, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/^21.12.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui TARLEA NICOLAE , în suprafață de 41,34 mp,, situat în Cal. Văcărești nr.330, bl.lOB, sc.l, P, ap.l, sector 4.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.

•^REȘEDINȚE DE ȘEDINȚA, /loan", MirW MUNTEAN

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 72/28.03.2013