Hotărârea nr. 70/2013

Hotărâre privind respingerea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!”pentru perioada aprilie 2013– decembrie 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” pentru perioada aprilie 2013- decembrie 2013

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Luând in considerare referatul de specialitate cu Nr.D/21/20.03.2013, al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 si Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si străine;

Ținând cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naționala pentru protecția, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 206-2013, „Șanse egale pentru persoanele cu handicap-catre o societate fara discriminări”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice si cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Ținând seama de Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr,448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

Tanand seama se rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) din legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local al Sectorului 4:

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Nu se aprobă continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA” pentru perioada aprilie 2013 - decembrie 2013.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 70/28.03.2013


-Jtadu DRAGOMIRESCU _ __