Hotărârea nr. 63/2013

Hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2013, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Gcorge Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2013, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată

Consiliul Local al sectorului 4:

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.D/22/20.03.2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

In baza prevederilor art. 6 alin. 7 și alin. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicată;

Potrivit dispozițiilor art. 28 alin. 1 din H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.l și art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2013, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Cu aceeași dată se aprobă Instrucțiunile de implementare a Planului prevăzut la art. 1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art 3. Activitățile ce urmeză a fi prestate de către beneficiarii menționați la art. 1, se vor stabili prin dispoziție de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și prin decizie de către directorul Administrației Domeniului Public Sector 4;

Art. 4. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Administrația Domeniului Public Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 20,03,2013.

A? PREȘEDINTE de ședință,


UuMUNTEAN


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 63/28.03.2013

Radu DRAGOMIRESCL

Anexa nr. 1

La H.C.L.S4 nr. 63 / 28.03.2013

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2013

Nr.

cil.

Acțiuni sau lucrări de interes local

Termen

Nr.

persoane

repartizate

Responsabili

1

Lucrări admi nistrati v-gospodărești în cadrul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 4

permanent

D.GA.S.P.C. sector 4-Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie

2

Lucrări administrativ-gospodărești în cadrul spațiilor din subordinea Administrației Domeniului Public sector 4

permanent

Administrația Domeniului Public sector 4

3

Curățirea de zăpadă și ghiață

noiembrie - martie

4

Salubrizarea căilor din incintă

aprilie - septembrie

5

Vopsitul gardurilor, văruitul pomilor

aprilie - septembrie

6

Curățenie în incintă

permanent

7

8

Săpatul spațiilor verzi din interiorul centrelor

Igienizarea și întreținerea clădirilor

aprilie - septembrie

aprilie - septembrie

9

Igienizarea spațiilor dejoacă pentru copii

aprilie - septembrie

PREgBtfWWDMȘEDENȚĂ,

lj "

I Ioan-Mirteaî MUNTEAN

\ VCLj    (i

4 V

Anexa nr. 2

La H.C.L.S4 nr. 63 / 28.03.2012

INSTRUCȚIUNI

de implementare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2013

1 .Primarul dispune întocmirea Planului lunar de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, de către directorul D.GA.S.P.C. sector 4.

2.ServiciuI Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie are următoarele obligații;

-să afișeze la loc vizibil Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să afișeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

-să transmită Agenției de Prestații Sociale a Municipiului București atât Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă cât și situați lunară privind persoanele apte de muncă;

-să comunice lunar instituțiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare de

ajutor social;

-să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual de

ajutor social.

3.    Reprezentanții D.GA.S.P.C. sector 4 au următoarele obligații:

-să țină evidența efectuării orelor de muncă prestate în registru special;

-să elibereze lunar adeverințe asistărilor sociali, din care să rezulte numărul orelor prestate, de fiecare persoană;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică și securitate în muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local;

-să asigure materialele, utilajele necesare desfășurării activităților.

4.    Beneficiarii de ajutor social apți de muncă au următoarele obligații:

-să îndeplinească lunar activitățile sau lucrările de inters local prevăzute în Planul anual, proporțional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie;

-să păstreze în bună stare de funcționare uneltele și materialele primite;

-să nu fie înlocuiți de altă persoană decât cea desemnată de primar prin dispoziție.

5.Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, D.GA.S.P.C. sector 4 precum și Administrația Domeniului Public sector 4, care au atribuții în implementarea planului de acțiuni sau lucrări de inters local pentru repartizarea orelor de muncă, vor monitoriza realizarea acestuia.

Anual D.GA.S.P.C. sector 4 și Administrația Domeniului Public sector 4 vor prezenta rapoarte de activitate privind îndeplinirea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor

de muncă, plenului Consiliului Local seețdr ^f?


ȚIUCȘWHNTE DE ȘEDINȚĂ

l! * p ''' '

| IoUi^ifc^MlNTEAN

A.

.i,.