Hotărârea nr. 62/2013

Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 4 a patru toalete, situate în Parcul ORĂŞELUL COPIILOR

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4 a patru toalete, situate în Parcul ORĂȘELUL COPIILOR

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

-    referatul de specialitate al Direcției de Gospodărire Locală nr. P3.1147/18.03.2013;

Vazand rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art. 45, alin. 1-2, coroborat cu art. 81, alin. 2, lit, f din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4 a patru toalete publice, situate în Parcul Orășelul Copiilor, pe o perioadă determinată - până la finalizarea investiției din Parc.

Art.2. Preluarea fiecărei toalete se va realiza pe baza unui proces verbal de predare-primire, conform modelului din anexă, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3 Cheltuielile cu întreținerea Și materialele consumabile se vor realiza din bugetul Administrației Domeniului Public Sector 4.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția de Gospodărire Locală, Administrația Domeniului Public Sector 4, iar difuzarea ei va fi asigurată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, conform competențelor.


........ . _____________._________________ ............. ...........___............_______...................

Anexă

la HCLS 4 nr. 62/28.03.2013

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

A

încheiat astăzi...........................între:

Sectorul 4 al Municipiului București si Administrația Domeniului

X    r    r    z

Public Sector 4, privind predarea, respectiv primirea următorului obiectiv: TOALETA, locația Parcul ORĂȘELUL COPIILOR;

Primul a procedat la predarea, iar al 2-lea la primirea:

î. Panou de control electric-1 bucata

12.    Pisoare-2 bucăți

13.    Uși termopan-6 bucăți

14.    Geamuri termopan-5 bucăți

15.    Bazine apa WC-4 bucăți

16.    Ușa vizitare-3 bucăți

17.    Sifon pardoseală- 3 bucăți

A

18.    întrerupător exterior-3 bucăți

19.    Suport hârtie- 4 bucăți


2.    Tablou siguranțe-1 bucată

3.    Corpuri de iluminat interior-3 bucăți

4.    Radiator de perete-3 bucăți

5.    Vas WC-4 bucăți

6.    Lavoar-7 bucăți

7.    Picioare lavoar-6 bucăți

8.    Baterii lavoar-7 bucăți

9.    Savonieră-7 bucăți lO.Oglindă-7 bucăți 11 .Capace WC-4 bucăți

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unui pentru fiecare parte.

Am predat,    Am primit,

Sect 4. al Mun. București    Administrația Domeniului

r    z

Public Sector 4

PRE^EDINî® DE ȘteDINTĂ,

//

loan-Mircea MUNTEAN