Hotărârea nr. 6/2013

Hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local (dl. Huidu Florin)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B~dul George Coșbuc nr. 6-16 TeL +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu - Organizația Municipiului București nr. 173/29.01.2013, înregistrată la Cabinet Secretar cu nr. 39/ 29.01.2013, precum și Hotărârea nr. 40/28.01.2013 a Biroului Național de Coordonare.

Văzând Referatul constatator întocmit de Primarul și Secretarul sectorului 4 nr. 41/30.01.2013;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza dispozițiilor art.9 alin.2 lit”h* ” coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l coroborat cu art. 81 alin. 4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Articol unic Cu data prezentei, se constată încetarea de drept a mandatului de consilier, din cadrul Consiliului Local al sectorului 4, al domnului HUIDU Florin, precum și vacantarea acestui loc în Consiliul Local al sectorului 4.

Nn 6/3L0L2013