Hotărârea nr. 59/2013

Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile – ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna februarie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi HG nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna februarie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.6.3./ 170/ 18.03.2013 al Direcției Comunicare și Relații Publice - Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 16.02.2013, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art, 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, daca nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Comunicare și Relații Publice prin Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03^2013".^-..


ȘEȘOTEE DBȘEDINȚA

(    1 li

iloanVWc.ftadUWNTEAN

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 59/28.03.2013

Radu DRAGOMÎRESCU

Anexă

ia HCLS4 nr. 59/28.03.2013

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile în urma susținerii examenului

J

din: 16.02.2013

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

BARDAC GETA

47

1,050

2/16/2013

2

CĂRĂMIDĂ IONUT MARIUS

47

1,051

2/16/2013

3

DAMIAN CLAUDIU ROBERT

47

1,052

2/16/2013

4

DICU ALEXANDRU

47

1,053

2/16/2013

5

EKBERSOY IOANA

47

1,054

2/16/2013

6

NICOARA ALEXANDRU

47

1,055

2/16/2013

7

PASCAL GHEORGHE

47

1,056

2/16/2013

8

PAUNESCU IOANA

47

1,057

2/16/2013

9

RADUT ANI CA

47

1,058

2/16/2013

10

ROIBU MIHAI-MIRCEA

47

1,059

2/16/2013

11

RUSU ROZETA

47

1,060

2/16/2013

12

SPATARU DUMITRU DANIEL

47

1,061

2/16/2013

13

STEFANESCU MIHAI DUMITRU

47

1,062

2/16/2013

14

TABACARU CĂTĂLIN

47

1,063

2/16/2013

15

TAMASAN CORNEL PETRU

47

1,064

2/16/2013

16

VLADULESCU ELENA

47

1,065

2/16/2013