Hotărârea nr. 57/2013

Hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a 150 blocuri din programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti în perioada 2012-2015

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici a 150 blocuri din programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuințe in sectorul 4 ai Municipiului București in perioada

2012-2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București, precum si Referatul de specialitate al Direcției Investiții si Achiziții Publice - Serviciul Investiții nr. P9.1/167/25.02.2013.

Vazand rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

A

In conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantelor energetic a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică si indicatorii tehnico-economici caracteristici obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achziții Publice - Serviciul Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


Nr. 57/28.03.2013