Hotărârea nr. 56/2013

Hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitatile de invatamant special

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de invatamant special

Consiliul Local Sector 4

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate Nr. 912/27.02.2013, întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4

Ținând seama de rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul prevederilor art.3 din Hotărârea nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă, majorarea cuantumului cu un procent de 30% a alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de învățământ special de la 7 lei/zi/persoană la 9,10 lei/zi/persoană;

Art.2 - Prezenta Hotărâre intra in vigoare după aprobarea bugetului Consiliului Local Sector 4 pe anul 2013;

Art.3 - Primatul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința^pfdinară^a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.03.2013.


PREȘEDINTE Dig ȘE

Ioan - Mircea

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 56/28.03.2013


Radu D.RAGOhJ

3