Hotărârea nr. 54/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de locuinta si concesionare teren, pe un teren proprietate domeniul privat al mun. Bucuresti in suprafata de 264,0mp

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de locuința si concesionare teren, pe un teren propritate domeniul privat al mun. București in suprafața de 264,Omp, propus spre concesionare situat în Str.Cuza

Vodă nr.115, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ai Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de locuința sî concesionare teren, pe un teren propritate domeniul privat al mun. București in suprafața de 264,0mp, propus spre concesionare situat în Str.Cuza Vodă nr.115, sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.Nr. 54/28.02.2013