Hotărârea nr. 53/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea consolidare extindere si supraetajare locuinta existenta P si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-nei GOCI MARIA, în suprafaţă de 145,0 mp

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea consolidare extindere si supraetajare locuința existenta P si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-nei GOCI MĂRIA, în suprafață de 145,0 mp. si pe teren proprietate privata a mun.București, in suprafața de 145,0, situat în str.Salcetului nr.44-42, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 precum și P.U.Z. coordonator- sector 4 aprobat prin H.C.G.M.B. nr........;

în baza dispozițiilor arh 45,ale arh 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea consolidare extindere si supraetajare locuința existenta P si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-nei GOCI MARIA, în suprafață de 145,0 mp. si pe teren proprietate privata a mun.București, in suprafața de 145,0, situat în str.Salcetului nr.44-42 , sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


Nr. 53/28.02.2013