Hotărârea nr. 52/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea ansamblu rezidential S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL , în suprafaţă de 5000,0 mp., situat în str.Drumul Cretestilor nr.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea ansamblu rezidențial S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL, în suprafață de 5000,0 mp., situat în str.Drumul Cretestilor nr.132-134, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea ansamblu rezidențial S+P+2 E ; 2 S+P+4E, pe un teren proprietatea SC NEGRO 2000 SRL , în suprafață de 5000,0 mp., situat în str.Drumul Cretestilor nr.132-134 , sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

>

A

! c ” I

£ ?- V’


„—1+KȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


I o an + Mir cea MUNTEANContrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 52/28.02.2013