Hotărârea nr. 51/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de extindere locuinta si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-lui VASILE MARIUS NICU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de extindere locuința si concesionare teren f pe un teren proprietatea d-lui VASÎLE MARIUS NICU , în suprafață de 23,78 mp. si teren ce aparține domeniului

privat al mun.Bucuresti in suprfata de 163,Omp, situat în STR.STANEI nr.13, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE;

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de extindere locuința si concesionare teren , pe un teren proprietatea d-Iui VASILE MARIUS NICU, în suprafață de 23,78 mp. si teren ce aparține domeniului privat al mun.Bucuresti in suprfata de 163,Omp, situat în STR.STANEI nr.13, sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


RaduNr. 51/28.02.2013