Hotărârea nr. 50/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUTY SRL, în suprafaţă de 83,65 mp., situat în str.Ion Iriceanu nr.6,bl.154,ap.56,P, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUTY SRL, în suprafață de 83,65 mp., situat în str.Ion Iriceanu nr.6,b!.154,ap.56,P, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrui Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportuî Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ai Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata în 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea SC RIANA BEAUÎY SRL, în suprafață de 83,65 mp., situat în str.Ion Iriceanu nr.6,b!.154,ap.56,P, sector 4

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 50/28.02.2013