Hotărârea nr. 49/2013

3 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva functiunea de locuinta unifamiliala, pe un teren proprietatea d-lui TUDOSE COSMIN IONUT , în suprafaţă de 217,0 mp. situat în STR.Mixandrei nr.15, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva funcțiunea de locuința unifamiliala, pe un teren proprietatea d-Iui TUDOSE COSMIN IONUT , în suprafață de 217,0 mp. situat în STR.Mixandrei nr.15,

sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism șî Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ai Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune locuința pe un teren situat in str.Mixandrei nr.15.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 217,0 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data_-de=28.02.2013.


/X xr-»REȘWINTE DE ȘEDINȚĂ,

8*    1 CWWSfMtrcea MUNTEAN

&    vO Sy A

A    \ fy /

o;" X    Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

iRAGOMIRESCtf

Nr. 49/28.02.2013