Hotărârea nr. 46/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitiva cu functiunea de GARAJ P , pe un teren proprietatea d-lui RUS CRISTIAN , în suprafaţă de 90,0 mp. situat în STR.PRIBOIULUI nr.19, sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea de GARAJ P, pe un teren proprietatea d-lui RUS CRISTIAN r în suprafața de 90,0 mp. situat în STR.PRIBOIULUI nr.19, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Pianul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune garaj pe un teren situat in str.PriboiuIui nr.19.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 90,0 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din datasde=28.02.2013.


v ^ȚREȘEMNTE DE ȘEDINȚĂ, MUNTEAN

Nr. 46/28.02.2013


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

"^AGOMÎRESCU