Hotărârea nr. 42/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2013 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2013 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 București

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7./ 38 / 22.02.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, Informații și Administrare Personal, precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 nr.P.4.2/212/28.02.2013.

-Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data de 01.03.2013 se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2013 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


Nr. 42/28.02.2013PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013

Anexa nr.l la HCL Sector 4 nr. 42/28.02.2013


Funcția publică

Număr maxim de funcții publice

Număr de funcții publice ocupate

Număr de funcții publice vacante

Număr

maxim de funcții publice care vor fi înființate

Număr maxim de funcții publice supuse reorganizării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Număr maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al Consiliului Loca!

1

1

0

-

-

-

-

-

Arhitect Șef

1

1

0

Director Genera! în cadru! aparatului propriu a! autorităților administrației publice locale

-

-

-

-

-

-

-

-

Director în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

8

7

1

1

-

-

-

-

Director Adjunct în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

-

-

-

-

-

-

-

-

Șef Serviciu

17

10

7

1

■ 3

-

-

-

Șef Birou

4

2

2

-

-

-

-

2

Total categoria funcționari publici de conducere

31

21

10

2

3

-

-

2

Auditor clasa 1 grad profesional asistent

1

1

0

-

-

-

-

-

Auditor clasa 1 grad profesional principal

4

1

3

-

-

1

-

-

Auditor clasa 1 grad profesional superior

2

2

0

-

-

-

-

-

Consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

Consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

0

0

0

-

-

-

-

Consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

3

3

0

-

-

-

-

Consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

6

5

1

-

1

-

Consilier clasa 1 grad profesional debutant

1

0

1

-

-

-

-

-

Consilier clasa 1 grad profesional asistent

33

30

3

-

-

-

-

1

Consilier clasa 1 grad profesional principal

39

38

1

-

-

15

-

-

Consilier clasa 1 grad profesional superior

86

80

6

-

-

16

-

1

Total funcții publice clasa I

175

160

15

-

-

33

-

2

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

-

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

4

0

-

-

-

-

-

Total funcții publice clasa 11

4

4

0

-

-

Referent clasa III grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

-

-

Referent clasa II! grad profesional asistent

4

4

0

-

-

-

-

Referent clasa II! grad profesional principal

6

6

0 J

'\'T,

1

-

-

Referent clasa III grad profesional superior

34

34

0

-

3

-

-

Total funcții publice clasa III

44

44

o"

4

-

-

Total funcții publice de execuție

223

208

15-P1"

37

-

2

Total funcții publice

254

229

} *

37

-

4

MUNTE^îfc    ț-

IVIUN I    ^UCURVfS-y

V L zi »    ,_«.**»** .vV

/


PREȘEDINTE DE loan-Mirc