Hotărârea nr. 40/2013

Hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru serviciile prestate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind completarea Anexei H.C.L. Sector 4 nr. 71/30.10.2008 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 nr. 1712/22.02.2013;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având in vedere dispozițiile art. 282 si art.283 din Legea nr. 571/2003- Codul Fiscal si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice si H.C.G.M.B. nr. 239/24.09.2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in piețele agroalimentare;H.C.L. Sector 4 Nr. 71/30.10.2008 si H.C.L. Sector 4 Nr. 15/31.01.2013.

Ținând seama de prevederile art. 19 si art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat;

In conformitate cu prevederileart art. 45 alin. (l),art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administrația publica locala, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aproba completarea Anexei la H.C.L. Sector 4 nr. 15/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor percepute de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru serviciile prestate si folosirea domeniului public aflat in administrarea acesteia, cu activitatile si tarifele prevăzute in sensul ca la punctul 1 se va citi ”mp/zi”, iar la punctul 2 “Spot publicitar de 3 minute/10 ori pe zi/luna

ART.2 Celelalte prevederi din H.C.L. Sector 4 Nr. 71/30.10.2008 si H.C.L. Sector 4 Nr. 15/31.01.2013 raman neschimbate;

ART.3 Secretarul Sectorului 4 impreuna cu Directorul Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


; PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


iMircea MUNTEAN

A
Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 40/28.02.2013