Hotărârea nr. 39/2013

Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea derularii proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri, conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l din Hotararea Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea derulării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri, conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013

Consiliul Local al Sectorului 4:

Luând in considerare referatul de specialitate cu nr.08/21.02.2013, al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si se rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 si Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si străine, precum si ale Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.03.2013 privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!”;

Ținând cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naționala pentru protecția, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 206-2013, „Șanse egale pentru persoanele cu handicap-catre o societate fara discriminări”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice si cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Ținând seama de Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data prezentei se modifica art.l din Hotararea Consiliului Local Sector 4, nr.23/31.01.2013, sub aspectul faptului ca se aproba derularea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” pe parcursul lunii martie 2013.

Art.2. Se imputemiceste Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 sa semneze convenția de colaborare intre această instituție si Fundația ESTUAR.

Art,3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.23/31.01.2013 privind continuarea derulării proiectului„SI EU MERIT O SANSA!’ si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect , pe parcursul anului 2013 , se adaptează prevederilor stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 împreună cu Funtația ESTUAR vor aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 39/28.02.2013