Hotărârea nr. 38/2013

Hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.22/31.01.2013 privind continuarea derularii proiectului ,,Ingrijiri socio-medicale complexe pentru persoane varstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4’’

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 TeL +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art.l din Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.22/31.01.2013 privind continuarea derulării proiectului „îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4” , pe parcursul anului 2013

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare Referatul de specialitate nr.D/09/21.02.2013, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Vazand expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Ținând seama de de Hotararea Consiliului Local nr.22/3L01.2013 privind continuarea derulării proiectului „îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4” pe parcursul anului 2013;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.l2 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. începând cu data prezentei se modifica art.l din Hotararea Consiliului Local Sector 4, nr.22/31.01.2013, privind continuarea derulararii proiectului „îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, proiect destinat persoanelor vârstnice cu probleme sociale de pe raza sectorului 4, pe parcursul anului 2013, in sensul ca se aproba continuarea delurării proiectului pe parcursul lunii martie 2013.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 cu nr.22/31.01.2013 privind derularea proiectului „îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4” , pe parcursul anului 2013 se adaptează prevederilor stabilite la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 2&.02.2013.


JJNTE DE ȘEDINȚĂ, tir cetr MUNTEAN

IRESCV


Nr. 38/28.02.2013