Hotărârea nr. 37/2013

Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului – Sector 4 , a imobilului in suprafata de 400 mp (parter+etaj) si a terenului aferent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 in administrarea Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului - Sector 4 , a imobilului in suprafața de 400 mp (parter+etaj) si a terenului aferent, situat in incinta Colegiului Tehnic ”Miron Nicolescu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, București

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având in vedere Referatul de Specialitate comun al Administrației Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4, si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, cu nr.99100/15.02.2013, expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum si rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând in considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr.289/18.01.2013;

In baza art.l din OUG nr.30/14.04.2000 privind modificarea si completarea art.166 din Legea Invatamantului nr.84/1995;

Tinad seama de dispozițiile art.45 alin.(3) coroborat cu art.81 alin.(2) lit.n) și alin (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local sector 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, a imobilului in suprafața de 400 mp. (parter+etaj) si a terenului aferent, situate in incinta Colegiului Tehnic ”Miron Nicolescu” din B-dul. Metalurgiei nr.89 sector 4, București.

Art.2. Predarea - primirea spațiului descris la art.l, se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data prezentei, intre Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata după intrarea sa in vigoare carte Ministerul Educației Naționale, in vederea luării la cunoștința si a emiterii avizului conform,

Art.4. Secretarul Sectorului 4 București, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, precum si Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 37/28.02.2013