Hotărârea nr. 35/2013

Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaţilor Locomotor din România

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaților Locomotor din România

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale

Sector 4 nr. IID 315203/14.02.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin.l, punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2 lit.”d” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2013, în cuantum de 7.349,26 lei, datorat de Societatea Handicapaților Locomotor din România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4, ap. 86, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

zz ___~ DE ȘEDINȚA,

Mirfcea MUNTEAN

fSî3 1    *

T'- 77


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 35/28.02.2013