Hotărârea nr. 33/2013

Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Georgc Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. IID 315201/14.02.2013.

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Țiscal cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 atin.2 coroboraț cu art. 81 alin.2 lit.”d” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pentru anul fiscal 2013, în cuantum de 5.540,10 lei, datorat de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor sector 4 pentru imobilul situat în str. Mitropolit Iosif nr. 29, sector 4;

Arț.2 Secretarul Sectorului 4 si Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.


Nr. 33/28.02.2013