Hotărârea nr. 32/2013

Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia Ateliere Protejate

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de Ia plata impozitului pe clădiri pentru Asociația Ateliere Protejate

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector *

nr.IID 315200/14.02.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privim

Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2 lit. „d” din Legea nr

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completării ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pe perioada anului 2013, în cuantum de 6.799,56 lei, datorat de Asociația Ateliere Protejate pentru imobilul situat în str. Secerișului nr. 15, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 32/28.02.2013