Hotărârea nr. 31/2013

Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS)

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS)

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr. IID 315202/14.02.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin.l, punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45 alin.2 coroborat cu art. 81 alin.2, lit “d” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului pe clădiri pe perioada anului 2013, în cuantum de 3.745,50 lei, datorat de ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI - SIDA (ARAS) pentru imobilul situat în str. Măriuca nr. 6, bl. 120, ap. 45, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

ȚREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Z _Xoan*-Wi

// /Radu DRAGOMIRESCE


Nr. 31/28.02.2013