Hotărârea nr. 30/2013

Hotărâre privind desfăşurarea proiectului ,,Şcoala Altfel’’ la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe teritoriul Sectorului 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desfășurarea proiectului „Școala Altfel” la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul Sectorului 4

Ținând seama de Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4,

Analizând Referatul de Specialitate nr. P.6/6/20.02.2013 întocmit de Direcția

Comunicare și Relații Publice,

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

Luând act de art.20 alin.(l), art.103 alin.(2) și art.105 alin.(l) și alin.(2) lit.„h”

din Legea Nr. 1/2011 a educației naționale,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.l și art.81 alin.(2) lit.„j” și lit.„k” din Legea

Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă desfășurarea proiectului „Școala Altfel” realizat de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 în perioada 28.03.2013 -05.04.2013 la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul Sectorului 4.

Art.2 Se aprobă Anexa care face parte integrantă din prezenta, ce cuprinde planificarea activități educative extrașcolare din cadrul proiectului „Școala Altfel”, inclusiv costurile calculate.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 30/28.02.2013
ANEXA

4CHCLS4 Nr. 30/28.02.2013

Privind desfășurarea proiectului „Ș coala w^^Ksl^xn^ul unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe teritoriul ^ct^hluî^^<&


Of


1. Planificarea vizitelor

„Prof.Ing.Dimitrie Leonida”:


și costurile


V Al.

la Muzeul


National Tehnic


-    4 aprilie 2013

O A

-    9 - 2 grupuri a câte 30 elevi -IO30 - 2 grupuri a câte 30 elevi -1130 - 2 grupuri a câte 30 elevi

-    1230 - 1 grup a câte 30 elevi

-    5 aprilie 2013

-    930 - 2 grupuri a câte 30 elevi -IO30 - 2 grupuri a câte 30 elevi -li30 - 2 grupuri a câte 30 elevi

-    1230 » 1 grup a câte 30 elevi

Costuri:

420 elevi + 2 lei/bilet - 840 lei 14 ghizi + 32,7 lei/grup = 458 lei 14 adulți + 4 lei/pers. = 56 lei

Total =1.354 Iei

2. Planificarea vizitelor și costurile la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”:

-    28 martie 2013

-10°° 1 j 00

- 12°°

-13°°

-    29 martie 2013

-10°°

1 1 00


-    2 grupuri a câte 30 elevi ~ 2 grupuri a câte 30 elevi

-    2 grupuri a câte 30 elevi

-    1 grup a câte 30 elevi

-    2 grupuri a câte 30 elevi

-    2 grupuri a câte 30 elevi

-    2 grupuri a câte 30 elevi

-    1 grup a câte 30 elevi

Costuri:


420 elevi + 5 lei/bilet = 2.100 lei 14 ghizi + 100 lei/bilet - 1.400 lei 14 adulți + 20 lei/pers. = 280 lei

Total = 3.780 lei

3. Planificarea vizitelor și costurile la Muzeul Militar Național:

- 1 aprilie 2013

-    930 - 2 grupuri a câte 30 elevi -IO30 - 2 grupuri a câte 30 elevi

-    1230 - 1 grup a câte 20 elevi

-    2 aprilie 2013

-    930 - 2 grupuri a câte 30 elevi -IO30 - 2 grupuri a câte 30 elevi -Îl30 -1 grupuri a câte 20 elevi

-    3 aprilie 2013

-    930 - 2 grupuri a câte 30 elevi -IO30 - 2 grupuri a câte 30 elevi -Îl30 - 1 grupuri a câte 20 elevi

Costuri:

420 elevi + 2,5 lei/bilet - 1.050 lei 15 adulți + 10 lei/pers. = 150 lei

Total = 1.200 lei

Costul total al participării elevilor la proiectul „Școala Altfel” este de 6.334 lei.

Transportul elevilor la muzeele susmenționate va fi asigurat de către Regia Autonomă de Transport București gratuit.


PREȘEDINTE DE ȘEDpf Ă„ loan - Mircea MUN