Hotărârea nr. 29/2013

Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosinţa Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4 în suprafaţă de 324,70 m2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în folosința Direcției Generale de Poliție a Municipiului București a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4 în suprafață de 324,70 m2

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și analizând Referatul de specialitate nr.62/20.02.2013 întocmit de Secretarul Sectorului 4;

Luând în considerare solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București nr.121248/13.02.2013;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art.45 alin.(3) și art.81 alin.(4) din Legea Nr,215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trecerea în folosința Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu titlu gratuit - pe perioadă nedeterminată - a imobilului situat în strada Principatele Unite Nr.2 Sector 4, având suprafața totală de 324,70 m2 , locație în care își va desfășura activitatea Serviciul de investigare a fraudelor din structura Sectorului 4 Poliție.

Art.2 Predarea-primirea acestui imobil se va face prin proces-verbal încheiat între reprezentanții Poliției Locale Sector 4 și reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Art3 Cheltuielile generate de folosința și întreținerea acestui spațiu vor fi suportate integral de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Art,4 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliția Locală Sector 4 și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.


Nr. 29/28.02.2013