Hotărârea nr. 28/2013

Hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor de către persoanele fizice şi juridice din sectorul 4, zona Mărţişor

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind colectarea separată a deșeurilor de către persoanele fizice și juridice din sectorul 4, zona Mărțișor

CONSILIUL LOCAL al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

-    referatul de specialitate al Direcției de Gospodărire Locală nr. P3.287/23.01.2013;

-    prevederile HCGMB NR. 109/2012, privind colectarea selectivă a deșeurilor de către persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari din Municipiul București;

-    prevederile HG nr. 621/2005, modificată prin HG nr. 247/2011, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Ținând cont că autoritățile deliberative au în vedere participarea cetățenilor la reducerea deșeurilor menajere prin colectarea separată a acestora, adică menajere și reciclabile.

A.

In temeiul prevederilor art. 45, alin. 1-2, coroborat cu art. 81, alin. 2, lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂREȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea unui Program Pilot de colectare separată a deșeurilor, menajere și reciclabile, de la persoanele fizice și juridice din zona Mărțișor.

Art. 2 Având în vedere prevederile art. 7 și 8 din HCGMB nr. 109/2012:

a.    Pentru persoanele fizice și juridice care colectează separat deșeurile reciclabile de cele menajere, operatorul de salubrizare va aplica o diminuare a tarifului de evacuare deșeuri menajere cu până la 10 % din valoarea acestuia.

Cantitatea minimă de deșeuri reciclabile evacuată lunar, pentru care se va diminua tariful pentru colectarea deșeurilor, este de 0,75 kg/pers/lună.

b.    Pentru persoanele fizice și juridice care nu colectează separat cele 2 componente se va realiza o majorare a tarifului de evacuare deșeuri menajere cu 50 % din valoarea acestuia.

Art. 3 Pentru realizarea acestui Program pilot:

-    Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 4 va pune la dispoziția Direcției de Gospodărire Locală lista imobilelor din zona Mărțișor;

-    Direcția de Evidența Persoanelor sectorul 4 va pune la dispoziția Direcției de Gospodărire Locală numărul de persoane din fiecare imobil din zona Mărțișor;

-    Firma de salubrizare va achiziționa câte o europubelă de 120 1, care va inscripționată special pentru deșeuri reciclabile, și va fi predată câte una pentru fiecare imobil. Colectarea deșeurilor reciclabile se va face cel puțin o dată pe săptămână.

Art. 4 Pentru informarea cetățenilor din zona Mărțișor despre această acțiune, inspectori din Primăria sectorului 4, împreună cu cei de la firma de salubrizare, se vor ocupa de transmiterea fluturărilor cu aceste date.

Costurile tipăririi fluturași lor este în sarcina firmei de salubrizare.

Art. 5 Transmiterea europubelelor și a fluturașilor către cetățeni se va face pe bază de proces-verbal, prezentat în anexă, parte componentă a prezentei hotărâri.

Art. 6 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția de Taxe și Impozite Locale sector 4, Direcția de Evidența Persoane sector 4, Direcția de Gospodărire Locală, iar difuzarea ei va fi asigurată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente-Electoral, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

Nr. 28/28.02.2013


PREȘEDINTE DE

/■uf


Ioan - Mircea MU
DRAGOMIRESg^-^.^


2

Ia IICL sector 4 nr. 28/28.02.2013

PROCES-VERBAL DE PRIMIRE-PREDARE

încheiat astăzi...........................


între:


............................................din partea Sectorului 4 al

Municipiului București

............................................din partea......................

Si

r

................................................, domiciliat în București,

str..................................................


nr


, sector 4, beneficiar


al serviciilor de evacuare deșeuri menajere, în baza contractului de salubrizare nr....................

Primii 2 am procedat la predarea, iar al 3-lea la primirea:

-    1 europubelă de 120 1, ce va fi folosită pentru colectarea deșeurilor reciclabile;

-    HCL sector 4 nr...................., privind colectarea selectivă a

deșeurilor de către persoanele fizice și juridice din zona Mărțișor;

-    fluturaȘul cu descrierea acțiunii privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile de cele menajere.

Europubelele vor fi folosite strict pentru colectarea deșeurilor reciclabile și vor fi evacuate de către operatorul de salubrizare, comform programului stabilit de comun acord.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Am predat,

Am primit,


Sect 4. al Mun. București

Operator