Hotărârea nr. 27/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 2013-2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Local de Acțiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 2013-2020

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Referatul de Specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4 nr.46/01.02.2013;

-    Având în vedere H.C.L. Sector 4 nr. 43/31.10.2012 privind alegerea consilierilor locali în cadrul Grupului de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4 pentru persoanele aparținând etniei rome;

-    Luând în considerare H.C.L. Sector 4 nr. 63/.2611.2012 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Grupului de Lucru Local pentru persoanele aparținând etniei rome de la nivelul Sectorului 4;

-    Ținând cont de Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr. 1466/06.11.2012 privind nominalizarea persoanelor care fac parte din Grupul de Lucru Local de la nivelul Sectorului 4;

-    Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1221/2011 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 6 bis / 4.01.2012, prin care a fost aprobată Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020',

-    în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și a art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul Local de Acțiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 pentru perioada 2013-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. Acesta va putea fi modificat și completat în cadrul Grupului de Lucru Local, în funcție de situația care se va impune la un moment dat.

Art 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Comunicare si Relații Publice - Serviciul Comunicare și Activitati Culturale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.^f^J^^

^vpreș£wnte de ședință,


Nr. 27/28.02.2013Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu ^RAGQMIRESCy^

Direcții de acțiune


Acîivităti/Proiecte


1. EDUCAȚIE:

1.1 Organizarea de campanii de informare în comunitățile de    romi,

împreună cu liderii locali ai romilor, cu privire la derularea unor programe școlare (persoanele interesate vor fi convocate după un program stabilit, în comunitățile de romi, în locații care vor fi identificate în prealabil de membrii Grupului de Lucru Local):

-    Școa/a de după școală

-    A doua șansă

-    Alfabetizare funcțională

-    Grădinița    de vară    (

instituțiile școlare locale în


ANEXĂ la HCLS4 nr. 27/28.02.2013


Planul local de acțiune privind Strategia de integrare a romilor din Sectorul 4 2013


Instituție responsabilă


Primăria Sectorului 4

Inspectoratul Școlar Sector 4

Asociația Partida Romilor Pro Europa


Termen/lnterval de evaluare


2012-2020

Trimestrial


Indicatori


Buget


Stadiul de implementare al măsurilor până

în prezent


Număr de campanii

Număr de cetățeni rromi informați

Număr de elevi rromi informați


Surse locale


Permanent

în curs de implementarecolaborare cu liderii locali ai romilor, vor depista cel puțin 15 copii romi care nu au frecventat învățământul preșcolar)

2012-2020

Număr de copii rromi din grădiniță

Surse locale

Permanent

1.2 Stimularea creeri de elite din rândul copiilor de etnie romă    și    asigurarea

accesului lor la cultură

-    acordarea unor premii anuale din partea primăriei pentru elevii merituoși romi

-    organizarea de concursuri și manifestări pe teme de istorie și cultură română și romani, în școlile cu un număr semnificativ de romi

Primăria Sectorului 4

Asociația Partida Romilor Pro Europa

2012-2020

Număr premii acordate elevilor merituoși rromi Număr concursuri și manifestări în

școlile cu un număr semnificativ de rromi

Surse locale

Permanent

2.FORMARE

PROFESIONALĂ Șl OCUPARE:

2.1    Popularizarea desfășurării de cursuri de formare profesională derulate în cadrul AMOF Sector 4

2.2    Participarea lunară la Caravana Ocupării pentru Rromi o rg an izată de AMOFM

Primăria Sectorului 4 ALOFM Sector 4 (în baza unui protocol de colaborare)

2012-2020

Număr de cursuri pentru formare profesională

Număr persoane identificate

Surse locale

Permanent

Lunar

2.3 Identificarea unor piețe concrete de desfacere pentru    produsele

meșteșugarilor    și

artizanilor (organizarea unor târguri de produse tradiționale    pentru

cetățenii rromi: 8 aprilie și 8 septembrie/15 august)

Primăria Sectorului 4 Administrația Piețelor Sector 4

Politia Locală Sector 4

2012-2020

Număr evenimente

X?

f /

(

____Semestrial

3. SĂNĂTATE

Demararea procedurilor pentru ocuparea celor două posturi de mediator sanitar din cadrul DGASPC-Sector 4

Campanii de promovare a sănătății și igienei în comunitățile de romi.

Acordarea unor consultații medicale gratuite pentru populația de etnie rromă din sector

DGASPC-Sector 4

Crucea Roșie Română -Filiala Sector 4

Asociația Partida Romilor Pro Europa

2012-2020

Număr de posturi ocupate

Număr campanii

Număr beneficiari

Surse locale

Permanent

Semestrial

Trimestrial

4. CULTURĂ

Organizarea unor spectacole literar-artistice care să marcheze diversele zile dedicate minorității rrome:

J

Ziua Internațională a Romilor (8 aprilie), Ziua Limbii Materne ( 21 februarie )

Primăria Sectorului 4 ONG-uri

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu

2012-2020

Număr evenimente

Surse locale

8 apriie

21 februarie

altele

5JNFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ

Șl ORDINE:

5.1 Identificarea persoanelor fără acte de identitate sau certificate de naștere și punerea lor în legalitate, în urma deplasările pe teren care se vor efectua în baza unui program stabilit în prealabil de toți membrii Grupului

Primăria Sectorului 4

Direcția de Evidența Informatizată a Persoanei - Sector 4

Poliția Locală Sector 4 ONG-uri

2012-2020

Număr CI și certificate de naștere eliberate

Surse locale

Permanent

5.2 Stabilirea    unor    activități

comune cu Politia Locală >

Sector 4 în baza unui protocol de colaborare

Primăria Sectorului 4

Poliția Locală Sector 4 ONG-uri

2012-2020

Număr acțiuni

Surse locale

u *

^™permanent

*\\

5.3 Consiliere    în    vederea

rezolvării situațiilor juridice în căzui construcțiilor ilegale sau a terenurilor fără acte de proprietate.

Primăria Sectorului 4

2012-2020

Număr cetățeni consiliați

Surse locale

Permanent

5.4 Deschiderea unor centre de consiliere pentru populația de etnie rromă, în comunitățile din sectorul 4, în colaborare cu instituțiile și ONG-urile implicate în GLL precum și cu reprezentanții    cultelor,

confesiunilor și asociațiilor religioase recunoscute de lege

Primăria Sectorului 4

Asociația Partida Romilor Pro Europa

cultele, confesiunile și asociațiilor religioase recunoscute de lege

2012-2020

Număr cetățeni >

consiliați

Surse locale

Permanent

NOTĂ:    Planul Local de Acțiune privind integrarea minorității rrome de la nivelul Sectorului 4 pentru perioada 2013-2020

va fi asumat parțial de către Consiliul Local Sector 4, cu precizarea că, el va fi implementat și în măsura în care vor fi alocate fonduri de la bugetul local.

4