Hotărârea nr. 26/2013

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea ,,Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 21/30.08.2012 privind constituirea „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe din fondul locativ de stat”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 si Referatul de Specialitate întocmit de Direcția Administrativă și Patrimoniu- Serviciul Spațiu Locativ nr. P4.3./10./4.02.2013,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4,

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier din cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 al domnului Huidu Florin, constatată prin H.C.L. sector 4 nr. 6/2012,

în confonnitate cu prevederile art. 43 din Legea locuinței nr. 114/1996 republicată- cu modificările si completările ulterioare, precum si art.21 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996 aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1275/2000,

în temeiul prevederilor art.45, alin.(l) coroborat cu art.81, alin (4), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Cu data prezentei se modifică componența „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe” prin înlocuirea domnului HUIDU Florin cu un reprezentat al Consiliului Local al Sectorului 4, respectiv domnul MIHALACHE Eugen - Costinel

Art.2 - Cu aceeași dată Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 21/30.08.2012 se modifică și se completează în consecință.

Art.3- Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă și Patrimoniu- Serviciul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.02.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDlNȚĂrg^

Ioan - Mircea MUNr


EAM^f

LOC


Nr. 26/28.02.2013