Hotărârea nr. 24/2013

Hotărâre privind finanţarea obiectivelor de investiţii în continuare pentru anul 2013, cu finanţare din excedentul bugetar al Consiliului Local, înregistrat la data de 31.12.2012

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind finanțarea obiectivelor de investiții in continuare pentru anul 2013, cu finanțare din excedentul bugetar al Consiliului Local, înregistrat la data de 31.12.2012

Având în vedere :

Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției economice privind finanțarea obiectivelor de investiții cu

finanțare din excedentul bugetar realizat pe anul 2012 înregistrat cu nr. P.2.1./ 473 /13.02.2013;

Luând în considerare prevederile :

art 1 alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 3/ 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative care prevede că unitățile administrativ teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 au obligația diminuării volumului acestora cu cel puțin 85% până la data de 31 martie 2013;

art. 19, alin (a) și art 44 din Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale;

- excedentul realizat la 31.12.2012, cf Contului de execuție al bugetului local emis de Trezoreria

Statului Sector 4, în valoare de 4.059.183,64 lei;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista „Programul privind finanțarea obiectivelor de investiții în continuare pe anul 2013, cu finanțare din excedentul bugetar înregistrat la 31.12.2012” pentru:

1.1.    A.S.L.G. Sector 4,    în valoare de 674,22 mii lei;


1.1.1. ASLG Sector 4    608,74 mii/^


1.1.2 Grădinița „Inșirăte Mărgărite”    65,48 mif lei

1.2.    DGASPS Sector 4,    în valoare de 2.292,08 mifeț.2>

Art. 2. Se aprobă anexele - file de buget:

Anexa 2.

49.02.

Buget local

Anexa 2.1.

capitol bugetar 65.02

A

învățământ total

Anexa 2.1.1.

capitol bugetar 65.02.03.

Centralizator

Anexa 2.1.1.1.

capitol bugetar 65.02.03.A

ASLG

Anexa 2.1.1.1.1.

capitol bugetar 65.02.03.01

ASLG 1

Anexa 2.1.1.2.

capitol bugetar 65.02.03 .US

Unități școlare

Anexa 2.1.1.2.1.

capitol bugetar 65.02.03. US1

Unități școlare

Anexa 2.2

capitol bugetar 68.02

Asigurări și asistență socială

Anexa 2.2.1.

capitol bugetar 68.02.AS

Asistență socială

Anexa 2.2.1.1.

capitol bugetar 68.02.AS.06

Asistență socială pentru familie și copii

Anexa 2.2.1.1.1.

capitol bugetar 68.02.AS.06.01

Asistență socială pentru familie și copii

Anexa 2.2.1.2.

capitol bugetar 68.02.11.2

Creșe

Anexa 2.2.1.3.

capitol bugetar 68.02.AS.50

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și

asistenței sociale

Art 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2013.

PREȘEDINTE loan - MirceaContrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 24/18.02.2013