Hotărârea nr. 23/2013

Hotărâre privind continuarea derularii proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri , conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind continuarea derulării proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri, conform bugetului anexat acestui proiect, pe parcursul anului 2013

Luând in considerare referatul de specialitate cu nr D/3/17.01.2013 , al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Având in vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4

Tanand seama se rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 si Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si străine;

Ținând cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naționala pentru protecția, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 206-2013, „Șanse egale pentru persoanele cu handicap-catre o societate fara discriminări”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.487/1 L07.2002 a sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice si cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Ținând seama de Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) din legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata:

Consiliul Local al Sectorului 4:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA” , conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare, pe parcursul lunii februarie 2013

Art.2. Se aproba Metodologia de întocmire a bugetului prevăzută la Anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. (1) Pentru derularea proiectului se aproba alocarea de fonduri din bugetul Direcției Generale de Asistenta Sociala si protecția Copilului Sector 4, conform bugetului proiectului din Anexa 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Metodologia de întocmire a bugetului prevăzută la anexa 2 și fondurile necesare, prevăzute la anexa 3, se restrâng la dispozițiile prevăzute la art. 1.

Art.4 Se împuternicește Directorul Executiv al DGASPC Sector 4 sa semneze convenția de colaborare intre DGASPC sector 4 si Fundația ESTUAR, aferentă anului 2013.

Art.5. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.

A    +KEȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

tvidiu-Dumitru ZARĂNr. 23/31.01.2013