Hotărârea nr. 22/2013

Hotărâre privind continuarea derulării proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pe parcursul anului 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI Consiliul Local Sector 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, sector 4, București Tel- : +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90

HOTĂRÂRE

-x-

privind continuarea derulării proiectului „ îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, pe parcursul anului 2013

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. D/2/17.01.2013 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Conform prevederilor HCGMB nr. 291/2001 privind abilitarea Consiliilor Locale 1-6 să se asocieze cu persoane juridice române și străine;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.12 din din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) și q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă continuarea derulării proiectului „îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, proiect destinat persoanelor vârstnice cu probleme sociale de pe raza sectorului 4 care prezintă diferite afecțiuni medicale, pe parcursul lunii februarie 2013.

(2)Acesta va fi realizat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în colaborare cu Fundația „Crucea Alb - Galbenă”, conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul proiectului „ îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, potrivit Anexei 2 si Anexei 2.1 la prezenta hotarare.

(2) Anexele 2 și 2.1 se adaptează prevederilor stabilite la art. 1.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 să întocmească toate documentele necesare derulării si finanțării proiectului „ îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”, conform prevederilor de la art.l.

Art. 4. Anexele 1,2 și 2.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 5. Secretarul Sectorului 4, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.