Hotărârea nr. 21/2013

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă nr. 1, pentru anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției de întreținere din Centrul de îngrijire și Asistență nr. 1, pentru anul 2013 Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. D782//15.01.2013 al Centrului de îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Potrivit prevederilor art.33 alin. (1) din HGR nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Pentru anul 2013, la Centrul de Asistență și îngrijire nr. 1, costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere al unui asistat - inclusiv medicamente, se stabilește la suma de 3.931,22 lei calculată potrivit Anexei nr.la), iar costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere -tară medicamente - se stabilește la suma de 3.782,02 lei/asistat, calculat potrivit Anexei nr. lb) .

Art. 2. Contribuția de întreținere a unui asistat în Centrul de Asistență și întreținere nr. 1 pentru anul 2013, se stabilește la suma de 1.869,04 Iei, calculată potrivit Anexei nr.2.

Art. 3. Anexele nr.la), lb) și Anexa nr.2) fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.4.Secretarul sectorului 4, Centrul de îngrijire și Asistență nr. 1 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.

ȘEDINȚĂ, iZARĂ

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


^OM4^e^edinte de

vidiu-DumitrNr. 21/31.01.2013