Hotărârea nr. 203/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea locuinta P+1 E, pe un teren proprietatea d-nei BUCSA NARCISA LUCICA, în suprafaţă de 227,0 mp, situat în STR. MUNTELE MARE nr.48A.sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitiva cu funcțiunea locuința P+l E, pe un teren proprietatea d-nei BUCȘA NARCISA LUCICA, în suprafață de 227,0 mp, situat în STR. MUNTELE MARE nr.48A. sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si ai Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000; cu modificările si completările ulterioare

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ; cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuința pe un teren situat în STR.MUNTELE MARE NR.48A.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Secretarul Sectorului 4

Nr. 203/17.12.2013