Hotărârea nr. 200/2013

Hotărâre privind respingerea modificării anexei 1 din HCL Sector 4 nr. 3/16.01.2012, pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiţii

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea modificării anexei 1 din HCL Sector 4 nr. 3/16.01.2012, pentru aprobarea documentației tehnico-economice privind indicatorii caracteristici ai unor obiective de investiții în vederea includerii în programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București, în perioada 2012-2015.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere :

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul Direcției Investiții și Achiziții Publice - Compartimentul Reabilitare Termică nr.P.l 1.5/375/25.11.2013,

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 ;

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (4), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic : Nu se aprobă modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 3/16.01.2012.

Nr. 200/17.12.2013