Hotărârea nr. 20/2013

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întretinere şi a contribuţiei de intretinere la Centrul Medico – Social al Sectorului 4 , pentru anul 2013

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției de intretinere la Centrul Medico - Social al Sectorului 4 , pentru anul 2013

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. D5/^7 //'#*. 01.201J al Centrului Medical al Sectorului 4 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; Potrivit prevederilor H.G. 532/1999, Anexa 3, pentru aprobarea metodologiei de stabilire a

nivelului contribuției de intretinere in instituțiile de asistenta sociala datorata de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora;

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea m.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pentru anul 2013, contribuția de întreținere a unui asistat în Centrul Medico-Social al Sectorului 4 , se stabilește la suma de 942 lei, calculată potrivit Anexei nr.l).

Art.2 Costul mediu lunar al cheltuielilor de întreținere al unui asistat - inclusiv medicamente, la Centrul Medico - Social al Sectorului 4, se stabilește la suma de 2036 lei , calculată potrivit Anexei nr.2).

Art.3 Anexele nr. 1) și.2) fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.4. Secretarul sectorului 4, Centrul Medico - Social al Sectorului 4 din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2013.


Nr. 20/31.01.2013