Hotărârea nr. 198/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere constructie existenta cu sediu social si cantina sociala si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-nului Irimia Vasile, în suprafaţă de 540,0 mp.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere construcție existenta cu sediu social si cantina sociala si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-nului Irimia Vasile, în suprafață de 540,0 mp.si teren proprietate privata a mun.Bucuresti in suprafața de 80,0mp, situat în str.LtPaius Vasile nr.2-4-6 , sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism șî Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. î. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reactualizare PUD-extindere construcție existenta cu sediul social si cantina sociala si concesionare teren pe un teren situat în str.Lt.Paius Vasile nr.2-4-6.

Art. 2, Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 540,Omp. si teren proprietate privata mun.Bucuresti in suprafața de 80,0mp propuși spre concesionare.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

Nr. 198/17.12.2013