Hotărârea nr. 197/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea COMPLEX MULTIFUNCTIONAL S+ P+5 E - 6 E Retras iesit in consola , pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS , în suprafaţă de 778,30mp.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. (+4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL S+ P+5 E - 6 E Retras ieșit in consola , pentru teren proprietatea SC CONCURENT REAL INVESTMENTS, în suprafață de 778,30mp, situat în Splaiul Unirii nr.66-68 ; str.Intre Gârle nr.l, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000.

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru complex multifuncțional pentru teren situat în Splaiul Unirii nr.66-68 ; str.Intre Gârle nr.l.

Art.2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana juridica in suprafața de 778,30.

Art.3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dan Bogdan EffiEEGEANU f

/[    L .    . '    /

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 197/17.12.2013