Hotărârea nr. 196/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea supraetajare statie benzina P+4 E si concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST AUTOIMPEX SRL , în suprafaţă de 146,0 mp.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea supraetajare statie benzina P+4 E si concesionare teren, pentru teren proprietatea SC VOEST AUTOIMPEX SRL, în suprafață de 146,0 mp. si teren domeniul privat al

mun.București, in suprafața de 287,76mp, situat în CAL. SERBAN VODĂ nr.280 sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul

Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General ai Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările sî completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune supraetajare statie benzina P+4 E , pe un teren situat în Cal.Serban Vodă nr.280.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoane fizice, în suprafață de 146,0 mp. si teren domeniul privat al mun.București, in suprafața de 287,76mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

sectorului 4 din data de 17.12.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 196/17.12.2013