Hotărârea nr. 195/2013

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafaţă de 33,55mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.218, BL.1, ET.P, SC.1, AP.6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui Gulea Banutu, în suprafață de 33,55mp., situat în SOS.OLTENITEI nr.218, BL.l, ET.P, SC.l, AP.6. sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic Generai al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr.

269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune acces din exterior, pentru teren cota indiviza a bloculuî(trotuarul de garda) situat în sos.Oltenitei nr.218, bl.l, et.P, sc.l, ap.6.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este cota parte indiviza a blocului(trotuarul de garda), în suprafață de 1,0 mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Alt. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 195/17.12.2013