Hotărârea nr. 193/2013

Hotărâre privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA!” si alocarea de fonduri conform bugetului anexat acestui proiect

Având in vedere Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4

Luând in considerare referatul de specialitate cu nr. D/98/11.12.2013, al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Tanand seama se rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4

Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.41/05.07.2007 si Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr.291/2001, privind abilitatea Consiliilor Locale 1-6 sa se asocieze cu persoane juridice romane si străine;

Ținând cont de Hotararea de Guvern 1175/29.09.2005 privind Strategia naționala pentru protecția, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013, „Șanse egale pentru persoanele cu handicap-catre o societate fara discriminări”;

In conformitate cu prevederile Legii nr.487/11.07.2002 a sanatatii mintale si a protecției persoanelor cu tulburări psihice si cu Ordinul MMSSF privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuințe protejate pentru persoane adulte cu handicap;

Ținând seama de Ordonanța 68/2003 privind serviciile sociale si prevederile Legii nr.448/2006, republicata, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

In temeiul prevederilor art.45 alin. 1, art.81 alin.2 lit. n) si q) din legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local al Sectorului 4:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aproba continuarea proiectului „SI EU MERIT O SANSA” pentru perioada ianuarie 2014- decembrie 2014, conform Anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.,

Art.2. Pentru derularea proiectului se aproba alocarea de fonduri diir. bugetul Direcției

Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, conform bugetului'proiectului clin

W £ '■ ■    '''    1    !■

Anexa 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare.    h i    ți

Art.3 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 sa semneze convenția de colaborare intre Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Fundația ESTUAR.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 si Serviciul Tehnic Consiliul Local Documente-Electoral vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ț


ViContrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 193/17.12.2013
Proiect "SI EU MERIT O SANSA" oferit de către Fundația Estuar in parteneriat cu Direcția Generala de

Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 București

ANEXAI

La HCLS4 nr. /dȘ'AW.jL?.

Cuprins


Scopul si obiectivele proiectului

Justificarea proiectului.............Descrierea serviciilor comunitare.............................................................


.....5


• Serviciul Consiliere Ia domiciliu...............................................................................5

•    descrierea detaliata a activitatilor...........................................................6

•    metodologia serviciului Consiliere la domiciliu..........................................9


Serviciul Locuințe Protejate.......................................

•    descrierea detaliata a activitatilor..............

•    metodologia serviciului Locuințe Protejate,


...13

.....14

......21


Echipa de Proiect,


24


Proiect "SI EU MERIT O SANSA!" Sectorul 4 anul 2014

Scopul proiectului - dezvoltarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala în vederea facilitării dezinstitutionalizarii si prevenirii apelului la servicii rezidențiale.

Pentru a atinge scopul propus, au fost identificate 2 obiective:

Obiectivul 1

Menținerea si dezvoltarea de abilitați de viata independenta pentru 150 de adulti cu probleme de sanatate mintala -din sectorul 4 - la domiciliul acestora, 100 de membri ai familiilor adultilor cu problema de sanatate mintala si pentru 6 adulti cu probleme de sanatate mintala, aflati in 2 locuințe protejate puse ia dispoziția proiectului de către Fundația Estuar.

Obiectivul 2

Promovarea parteneriatului si cooperarea cu organzatiiie neguvemamentale si cu ceilalți actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adultii cu probleme de sanatate mintala, bazat pe un model de buna practica acceptat la nivel european.

Grupul tinta este format din: -    150 adulti cu probleme de sanatate mintala

-    100 apartinatori ai adultilor cu probleme de sanatate mintala

-    20 specialiști în domeniu (medici psihiatri, psihologi, asistenți sociaii, din spitalele de psihiatrie / centrele de recuperare neuropsihiatrica / azii de noapte)

Justificarea proiectului

Proiectul este în conformitate cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013 în domeniul dezvoltării serviciilor sociale si are in vedere promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, dezvoltarea resurselor umane si realizarea de parteneriate efective între autoritățile publice locale si organizațiile neguvemamentale, care activeaza ca furnizori acreditați de servicii sociale. Ținând cont de masurile privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati, de integrarea României în Uniunea Europeana si de recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește sanatatea mintala, marcata cu stegulet roșu în rapoartele Comisiei Europene privind Romania, proiectul “"SI EU MERIT O SANSA!", va reprezenta o contribuție importanta in reforma sistemului de sanatate mintala din Romania.

Strategia naționala pentru servicii sociale propune „dezvoltarea capacitatii autorităților,locște^de a: acprda ,

servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel național”. Una dintre categoriile sociale care'


/

beneficiază de foarte puține servicii în comunitate este categoria bolnavilor psihici, serviciile existente fiind in mare parte medicale. în baza recomandărilor primite de la CASPIS, la nivelul municipiului s-a realizat Pianul Local Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale, avandu-se în vedere specificitatiile din aceasta zona administrativa. Obiectivul nr. 1, acțiunea nr. 2 din capitolului IV - „Protecția persoanelor cu handicap" se refera la înființarea si dezvoltarea unor seturi de servicii alternative (centre de zi, centre de informare si de consiliere) pentru persoanele cu handicap si familiile acestora.

Unui dintre obiectivele strategiei EU 2020 il reprezintă reducerea sărăciei. O participare economica si sociala pe termen mediu si lung a persoanelor vulnerabite(persoane de etnie roma, femei si persoane cu dizabiiitati) va contribui atat Ia reducerea disparitatilor sociale dintre Romania si alte tari din UE mai avansate, cat si la asigurarea unei creșteri durabile si favorabile incluziunii sociale. în contextul situației extrem de vulnerabile a persoanelor cu dizabilități în România, deficientele sistemului induc un risc major de marginalizare și excluziune socială.In prima jumătate a anului 2012 numărul total de persoane cu dizabiiitati din Romania era, conform Direcției Generale Protecția Persoanelor cu Handicap de 687.596 de persoane (reprezentând 3,61% din populația totala a României - comparativ cu o pondere medie la nivelul Uniunii Europene de 10%). Statisticile si studiile releva faptul ca deși s-au creat legi si mecanisme instituționale si ca s-au inregistrat unele progrese, nivelul de implementare este inca scăzut, iar piața muncii este afectata de discriminări pe criteriul de vulnerabilitate si gen.

Astfel, este o NECESITATE gasirea unor modalitati de eficientizare a unor servicii complementare celor publice, bazate pe o construcție coerenta, sustenabila, adaptata nevoilor persoanelor vulnerabile, servicii personalizate pentru nevoile individuale ale fiecărui beneficiar, la standarde de calitate recunoscute in plan european

Raportul anual din 2011 al Organizației Mondiale a Sanatatii arata ca prevalenta pe viata a tulburărilor psihice este de „aproximativ 33% ceea ce înseamnă ca unul din trei oameni va avea, la un moment dat, pe parcursul vieții, o tulburare psihica diagnosticabila prin criterii International acceptate. Prevalenta pe 6 luni este de aproximativ 20%”. Tulburările psihice reprezintă o importanta sursa a dizabilitatii.

Conform statisticilor, 679.765 de persoane neinstitutionalizate erau înregistrate in anul 2012 ia Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Handicap. In prezent se remarca o creștere la a numărului persoanelor cu dizabiiitati înregistrate la Autoritatea Naționala pentru Persoanele cu Handicap astfel ca in anul 2011 erau înregistrate un număr de 612.160 persoane iar la sfârșitul anului 2012 erau 618.921

Potrivit estimărilor Ligii Romane de Sanatate Mintala, în Romania exista în acest moment 50.000 de persoane diagnosticate cu schizofrenie, 100.000 de persoane bolnave de epilepsie si 400.000 de persoane cu depresie. Dintre aceste persoane, doar 6.176 sunt spitalizate sau institutionalizate iar cifrele nu se opresc aici. Peste 3.000 de romani se sinucid anual, în 9 cazuri din 10 factorul determinant fiind o boala mintala.

In București la sfârșitul anului 2012 erau înregistrați un număr de 14.304 adulti cu probleme^sănațate mintala (handicap mental si psihic) aflati in familie. La aceștia se adauga persoane care au o boala/psihica diagnosticata^

neîncadrabila într-un grad de handicap, persoane care au o problema nediagnosticata, pe care nu o trateaza în nici un fel sau nu o conștientizează macar, persoane care au o problema temporara de sanatate mintala. Numărul real al persoanelor care necesita sprijin în domeniul sanatatii mintale este semnificativ. La nivelul Sectorului 4 București, sunt inregistrate 6080 de persoane adutte cu handicap dintre care 878 de persoane au handicap mintal si 681 de persoane au handicap psihic.

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului este autoritatea publica locala răspunzătoare sa creeze acele servicii care se dovedesc necesare includerii sociale si reducerii sărăciei severe, conform Planului National Anti-Saracie. La nivel local sunt foarte multe categorii defavorizate, una dintre acestea reprezentând adultul cu probleme de sanatate mintala. Se impune reorganizarea tuturor serviciilor pentru a aborda holistic adultul in asa fel încât acesta sa ramana în comunitate. Rețeaua sociala necesara creste, se perfecționează si include verigi noi cum ar fi actori sociali necesari pentru a oferi servicii complementare, mai eficiente - centrate pe beneficiar, instruire sî locuri de munca profesionalizate. Pe ianga efectele scontate în favoarea creșterii calitatii vieții persoanelor cu boala psihica costurile sunt substanțial reduse. In plus, se reduce vizibil accesul acestor oameni la serviciile medicale în perioada acuta sau cronica (generând o reducere a efortului pe care statui e dator sa-l faca pentru oricare cetatean).

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 oferă persoanelor cu probleme de sanatate mintala facilitat! si sprijin conform legii. Pe Ianga acestea, in ultimul an, in baza parteneriatului cu Fundația Estuar, a oferit si servicii de reabilitare psiho-sociala pentru aceasta categorie de adulti. Unii dintre aceștia sunt înregistrați ca avand handicap neuropsihic, alții sunt pensionați pe caz de boala psihica. Ei isi doresc sa duca o viata normala si de calitate, in cadrul comunității.

Fundația Estuar, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, a creat si dezvoltat servicii care sa vina in întâmpinarea nevoilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala din Sectorul 4. In cadrul planului de incluziune sociala si eradicarea sărăciei sunt a Sectorului 4 incluse si grupurile de persoane cu dizabîlitati. în plus, în aria sectorului 4 se afla cel mai mare spital de psihiatrie din Romania.

Proiectul promovează, informează, implica activ beneficiarii în atingerea obiectivelor, creaza o structura sociala complexa pe care statul dorește sa o dezvolte în parteneriat cu organizațiile societarii civile si care in prezent este foarte puțin dezvoltata.

Fundația Estuar este prima organizație din Romania care a oferit un cămin si posibilitatea de a duce o viata obișnuita si demna adultilor cu probleme psihice lipsiri de locuința, familie, loc de munca.

Menținerea în comunitate a unui bolnav psihic are efecte pozitive pe termen lung atat pentru el cat sî pentru familie sî comunitate. Prin proiectul de fata ne propunem crearea unei verigi, momentan aproape inexistenta, in rețeaua de servicii comunitare oferite acestei categorii de persoane. Acest serviciu comunitar este ^6^alternativa la institutionalizarea de lunga durata, care de cele mai multe ori se datoreaza respingerii de către famili^srsituatieiV %

financiare precare. Modelul pe care ii propunem - un sistem integrat de servicii comunitare - este liantul între instituțiile spitalicești oferite de către stat si comunitate.

Prin intermediul acestui sistem de îngrijire se face trecerea de Ea mediul instituțional la cel independent în comunitate. Costurile si eficienta acestui program dovedindu-se foarte avantajoase atat pentru stat daca ar suporta cheltuielile de îngrijire cat si pentru bolnavul psihic care beneficieaza de servicii de calitate iar gradul de integrare sociala este foarte ridicat. Persoanele cu probleme de sanatate mintala sunt recunoscute a fi unul dintre cele mai dezavantajate grupuri din comunitate. Ele înfrunta obstacole considerabile pe piața forței de munca în instituțiile de educație, în cazul oportunităților de instruire si facilităților sociale. Acestea sunt rezultatul nu numai a discriminării actuale care limitează acțiunile lor dar si atitudinilor comunității si mediul care nu fin cont de nevoile lor.

în Romania se produc schimbări esențiale în ce privește dezvoltarea sistemului de servicii sociale: au aparut legi noi, care sunt corelate cu cele europene, se creaza standarde pentru serviciile care se acorda, se vorbește din ce în ce mai mult de crearea de servicii pentru a putea avea acces (si a putea absorbi) fondurile structurale. Pe langa toate aceste eforturi uriașe, planurile naționale joaca un rol crucial în ce privește reducerea sărăciei, incluziunea sociala a celor foarte defavorizați din toate punctele de vedere. Se vorbește din ce în ce mai mult si intr-un mod coerent despre corelarea problemelor sociale cu cele legate de diverse forme de boala. în Raportul privind excuziunea sociala se spune ca: (Duffy 1995) "excluziunea sociala este un concept mai cuprinzător decât saracia, deoarece include nu numai lipsa mijloacelor materiale, ci si imposibilitatea de a fi inclus în diferite "rețele" sociale, economice, politice si culturale". Pe langa deficitul în venituri sau consum implicat de sărăcie, excluziunea sociafa presupune si un deficit de participare normal la viata cotidiana si la activitatile sociale sub multiple forme.

în literatura de specialitate cat si în programele politice, o definiție care ni se pare a fi completa si funcționala subliniază faptul ca “excluziunea trebuie definita în termeni de incapacitate / eșec de integrare a unei persoane sau grup în unul sau mai multe (sub) sisteme dintre următoarele patru:

•    sistemul democratic si legal care presupune integrare civica

•    piața muncii, care promovează integrare economica    ,

•    sistemul statutului bunăstării care promovează ceea ce poate fi numit integrare sociala A

•    sistemul famiiiei si comunității care promovează integrarea interpersonala". ■;-/

DESCRIEREA SISTEMULUI DE SERVICII COMUNITARE

Proiectul “Si eu merit o sansa” cuprinde doua servicii distincte adresate persoanelor cu probleme de sanatate mintala de pe raza sectorului 4.

Serviciul de consiliere la domiciliu

Serviciul de consiliere Ia domiciliu este unui inovator si un concept foarte nou in Romania, fiind implementat pentru prima data de Fundația Estuar, începând cu anul 2008 in Sectorul 4 din București. Ținând cont de costurile extrem de reduse ale serviciului si rezultatele pozitive obținute in urma implementării acestui serviciu, dar si de nevoia acestuia in Romania, Fundația Estuar a investit in instruirea echipei de consiliere la domiciliul beneficiarului. Transferul de experiența si know-how din sistemul olandez, expertiza echipei de implemnetare a serviciului si solicitările din partea comunitarii pentru accesarea acestui tip de serviciu, determina integrarea lui in cadrul sistemului de servicii comunitare. In cadrul serviciului se organizează actlvitati de consiliere sociala, psihologica si psihiatrica beneficiarilor si familiilor acestora care locuiesc in propriile case, la care se adauga activitățile care pot ti accesate in mod gratuit in Centrul Social al Fundației Estuar. Angajatii fac legătură cu comunitatea, cu alte instituții si recomanda beneficiarilor sa foîoseasca serviciile la care au dreptul. Oferă informații tuturor celor din familie si mai ales beneficiarilor cu privire ia posibilitatea obținerii unor drepturi conform legislației in vigoare (pensie de invaliditate, indemnizații, facilitați, ajutoare sociale sau de urgenta, etc.)

Multe dintre persoane se izolează, se găsesc in situării de vulnerabilitate, in dificultate, au o istorie lunga a internărilor in spitale de psihiatrie, nu au familie, sunt inapte sa comunice, au nevoi multiple si se afla intr-o stare de sărăcie multipla.

Activitatîile de consiliere sociala, psihologica si psihiatrica vin sa acopere o parte a nevoilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala astffel încât aceștia sa devină capabili de a duce un trai independent, normal, ca orice om obișnuit.

Serviciul de consiliere la domiciliu este oferit de echipa multidisciplinara formata din coordonator, asistent social, psiholog, medic psihiatru si doi voluntari.

Descrierea detaliata a activităților

Activitatea 1. întâlnirea echipei

întâlnirea echipei de proiect are loc saptamanal in Centrul Social pentru a stabili cazurile ce urmeaza a fi vizitate/ incluse in program dar si pentru a pentru a evalua ce s-a realizat in saptamana precedentă,pentru a analiza fiecare caz vizitat in parte, pentru a găsi soluții optime, individualizate centrate pe nevoile beneficiarului. -;

Activitatea 2. Suport si instruirea beneficiarilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui trai autonom

Echipa acorda sprijin in formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta. Suportul consta in oferirea informațiilor si gestionarea situațiilor de zi cu zi - cumpărături, hrana, plata facturilor, curățenie, igieniena personala etc. instruirea pentru formarea si dezvoltarea acestor deprinderi este foarte importanta si necesita antrenarea si responsabiiizarea aparținătorilor.

Activitatea 3. Reprezentare sociala - relationare cu instituții, membri ai comunității, apartinatori (advocav)

Echipa mediaza /facilitează relațiile cu instituțiile guvernamentale si neguvernamentale pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor in situațiile când aceștia solicita ajutorul si se pot descurca pe cont propriu. Obținerea actelor de identitate, a vizei de flotant, a certificatului de handicap, a altor drepturi (locuința sociala, venitul minim garantat, ajutoare de la stat etc.), vizitele lunare la medicul psihiatru curant, stabilirea altor relații sociale sunt cateva dintre situațiile care trebuie gestionate de adultii cu handicap psihic. Rolul echipei este de a insoti si încuraja beneficiarii in aceste demersuri si de a interveni atunci când ei nu isi pot rezolva singuri problemele.

Activitatea 4.Activitati de socializare si de timp liber

Activitățile cu caracter recreativ sunt următoarele: vizionare filme, plimbări în aer liber, audiții muzicale, vizionari de spectacole, vizite la muzee, expoziții, excursii. Beneficiarii sunt încurajați sa folosească facilitățile culturale existente dar si sa identifice noi oportunități de petrecere a timpului liber.

Activitatea 5. Consiliere si suport pentru beneficiari. Consiliere si suport pentru apartinatori

A.5.1. Consiliere sociala

Consilierea sociala a beneficiarilor are drept scop menținerea si creșterea autonomiei persoanei asistate, creșterea stimei de sine, creșterea încrederii in propia persoana, identificarea abilităților, aptitudinilor si resurselor personale si utilizarea lor in vederea depășirii problemelor cu care se confrunta persoanele afectate.

Obiectivele consilierii sociale sunt:

-    imbunatatirea comunicării cu familia,

-    dezvoltarea capacitatiî de relationare

-    dezvoltarea capacitatiî de implicare in activitati practice

z/ *

//

organizarea timpului liber gestionarea conflictelor o >

-    informare si suport in accesarea serviciilor publice si private A,5.2. Consiliere psihologica

Prin intermediul discutilor din cadrul ședințelor de consiliere psihologica se dorește ca beneficiarii sa poate comunica liber si deschis intr-un mediu securîzant si suportiv. Acest mediu il sprijină pe beneficiar sa isi exprime nevoile, trăirile emoționale, gândurile si problemele cu care se confrunta. In timpul ședințelor se discuta, in funcție de situație, următoarele: probleme legate de stresul cotidian, atacuri de panica, gestionarea anxietatii, probleme de comunicare, stări depresive, rezolvarea problemelor familiale, testarea realitatii, managementul relațiilor interpersonale, timiditate, responsabilîzarea in viata de zi cu zi, probleme din trecut cu care se confrunta, somatizari, etc.

Scopul consilierii psiholologice vizeaza dezvoltarea si păstrarea echilibrului emoționai si psihic.

Obiectivele consilierii psihologice sunt:

-    imbunatatirea comportamentului social

-    imbunatatirea comunicării in cadrul relațiilor interpersonale

-    înțelegerea bolii psihice cu care beneficiarul se confrunta si in ce fel simptomele bolii psihice pot fi tinute sub control cu ajutorul medicamentatiei si a unui regim de viata echilibrat

-    acceptarea internărilor in secția de psihiatrie acolo unde este cazul

A.5.3. Consilierea psihiatrica

Scopul consilierii psihiatrice consta in informarea beneficiarilor asupra necesității tratamentului medicamentos, gestionarea medicatiei, renunțarea la automedicatie, prevenirea recăderilor, soluționarea unor probleme cotidiene datorate deteriorării stării psihice.

-    Creșterea stimei de sine

Utilizarea de strategii de prevenire si recunoaștere a recăderilor

-    Evitarea consumului de alcool si a drogurilor

-    înțelegerea consecințelor întreruperii tratamentului psihiatric si efectele acestui lucru asupra abilităților de viata independenta si creșterea complîantei la tratament

-    Scăderea anxietatii

Evitarea tulburărilor de somn    ~

Informarea despre managementul bolii psihice    /.- Oferirea de informații legate de simptomatologie si boala psihica/. *

A.5.4. Consiliere aparținători

Unii aparținători nu conștientizează problemele care afecteaza evoluția stării de sanatate a persoanelor cu probleme de sanatate mintala si ajung in situații greu de depășit Din cauza lipsei de cunoaștere si informare aceștia nu acorda importanta climatului familial, calitatii relatilor de familie, nevoilor afective si de socializare ale persoanei cu probleme de sanatate mintala si nu in ultima instanța nevoii de încurajare si creștere a gradului de autonomie a persoanelor cu probleme psihice. Consilierea la domiciliu a aparținătorilor presupune informarea lor cu privire la drepturile si obligatile beneficiarului, implicarea familiei in activitati si acordarea suportului necesar.

A5.5. Intervenția in situație de criza

Situația de criza poate aparea în cazul:

-    Beneficiarilor cu potențial agresiv;

~ Beneficiarilor in criza psihotica;

-    Beneficiarilor cu risc'suicidar iminent.

Este perceputa de beneficiari si familie ca o situație generatoare de consecințe cu efect extrem de negativ asupra vieții individuale, familiale si sociale. Obiectivul pe termen lung ai intervenției consta in evitarea efectelor negative ale situației asupra beneficiarului si familiei sale.

Activitatea 6. Activitati de promovare, informare a diverșilor actori sociali despre serviciile si rezultatele

acestora.

Promovarea si informarea se fac pentru a sensibiliza comunitatea si profesioniștii din diverse domenii de activitate fata de problematica cauzata de boala psihica, pentru a creste accesibilitatea la serviciile specializate si pentru a facilita semnalarea cazurilor care necesita intervenția specialiștilor. Acțiunile de promovare in comunitate a serviciului consiliere la domiciliu se vor desfasura la nivelul Spitalelor de psihiatrie, Centrelor comunitare de sanatate mintala, al profesioniștilor care activeaza in servicii de asistenta sociala si sanatate mintala

Activitatea 7. Raportare

Coordonatorul proiectului raportează pe baza datelor furnizate de echipa de proiect împreuna cu echipa

financiar-contabila si directorul de programe si servicii.    '

./X w 1'

Raportările se vor realiza la jumatatea si la sfârșitul perioadei de derulare a proiectului prin întocmirea unui raport, narativ si financiar.    ;    \

Metodologia serviciului de consiliere la domiciliu

Admiterea in serviciul de consiliere la domiciliu

Exista cel puțin doua modalitati de identificare a potențialilor beneficiari ai serviciului de consiliere la domiciliu:

-    Prin transmiterea cazurilor de ia DGASPC Sector 4 prin intermediul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

-    Adresarea directa ca urmare a promovării in comunitate a serviciului de consiliere la domiciliu (campanii de infromare ale Fundației Estuar pe raza sectorului 4), Solicitanta afla de existenta serviciului de consiliere la domiciliu din Spitalul de psihiatrie, Centre comunitare de sanatate mintala, internet, mass-media, prieteni, cunoștințe, medici de familie sau alti specialiști.

La primirea beneficiarului in serviciul de consiliere la domiciliu, acesta este informat cu privire la serviciile oferite, precum si la modul de lucru al echipei multidisciplinare si este stabilita, de comun acord, data si ora primei vizite.

Preluarea cazurilor de ia DGÂSPC sector 4 se realizează saptamanal, numărul cazurilor noi fiind stabilite de către echipa de proiect, ținând seama de programarea vizitelor de consiliere la domiciliu pentru cazurile stabile si de numărul de solicitări de consiliere a aparținătorilor.

Numărul total de ședințe de consiliere ce vor fi realizate saptamanal este de aproximativ 12, pentru beneficiarii cu probleme de sanatate mintala la care se adauga si aparținătorii acestora.

Ținând cont de solicitările primite si de dinamica acordării serviciilor de consiliere la domiciliu, ne propunem sa menținem ca beneficiari ai serviciului de consiliere la domiciliu aproximativ 50% din cazurile preluate, acordând prioritate beneficiarilor care locuiesc singuri, beneficiarilor care fac parte din familii cu mai multe persoane diagnosticate cu o boala psihica, beneficiarilor aflati in alte situații de risc.

Planificare vizitelor

In funcție de numărul de cazuri preluate, numărul de adresări directe si numărul consilierilor la domiciliu programate anterior, coordonatorul serviciului stabilește echipele de lucru formate din specialiștii F.E si planifica vizitele la domiciliu.

Evaluarea realizata la primirea in serviciu. Vizita propiu-zisa

Unul dintre obiectivele specifice consilierii la domiciliu consta in identificarea influentelor negative ale mediului si izolarea factorilor supraadaugati de nevoile reale specifice ale beneficiarilor.

-    Echipa mobila formata din doi specialiști se deplasează pe teren. Întrevederile au loc în ziua si la ora stabilita

anterior cu beneficiarul sau aparținătorul la domiciliul acestuia.    / 7 m /    \ "F \

-    Evaluarea vizeaza aspecte legate de mediul de viata, dificultățile psihosociale, nevoile si resursele beneficiarilor. Astfel se realizează ancheta sociala - de către asistentul social si evaluarea inițiala- de către asistent social, psiholog sau psihiatru. Sunt identificate nevoile, sunt precizate recomandările echipei si sunt stabilite împreuna cu beneficiarul obiectivele si directile de intervenție.

-    La prima vizita sunt furnizate datele de contact ale echipei mobile pentru evantuale solicitări aparute pana ia următoare programare.

Vizitele de consiliere Ia domiciliu

-    Planificarea vizitelor de consiliere la domiciliu se face in cadrul ședințelor de echipa, saptamanal.

-    Frecventa: Cadrul întrevederilor este precizat si din punct de vedere temporal: se stabilește o frecventa a vizitelor de aproximativ 1 /luna. Fiecare persoana consiliata beneficiază de minim 3 ședințe de consiliere pe perioada derulării proiectului.

-    Durata: Ședințele de consiliere dureaza aproximativ 60 min.

-    Fiecare profesionist urmărește respectarea calendarului activitatiior propuse si informează coordonatorul serviciului cu privire ia progresele făcute si ia dificultățile întâmpinate in realizarea acestora.

Intervenția in situație de criza

Intervenția in situație de criza presupune lucrul intensiv si de scurta durata cu beneficiarul prin centrarea pe situația concreta si gasirea unei soluții pentru acesta astfel incat sa-l ajute sa depaseasca impasul in care se afla. Se explorează resursele sî sprijinul imediat, de care poate beneficia persoana cu probleme de sanatate mintala, mediul personal si instituțional care il poate susține:

-    Ghidarea sau însoțirea la nevoie către spital

-    Facilitarea relației cu cadrele medicale

-    Oferirea de informații aparținătorilor

închiderea cazului închiderea cazului se realizează in următoarele situații:

1.    Obiectivele consilierii au fost realizate.

2.    Beneficiarul a fost directionat către Centrul Social Estuar pentru servicii complementare. Menționam ca acestea servicii sunt acordate in mod gratuit de către Fundația Estuar in cadrul centrului."" < A,

3.    Beneficiarul nu dorește includerea in serviciul de consiliere la domiciu. Z „■,    |

In oricare dintre situațiile menționate anterior beneficiarii primesc contactele specialiștilor echipei mobile si pot solicita reluarea serviciului la nevoie. Relația profesioniștilor cu beneficiarul incurajeaza autonomia acestuia si nu creaza dependenta de serviciile sociale.

Consilierea aparținătorilor

Prin consilierea aparținătorilor se oferă ajutor si susținere in condițiile in care este solicitata de către aceștia. Se identifica resursele si modalităților de rezolvare a problemelor si dificultăților cu care se confrunta aparținătorii.

Consilierea aparținătorilor are Ioc la domiciliu acestora in aceleași condiții referitoare la durata si frecventa ca si consilierea adultilor cu probleme de sanatate mintala.

Serviciul de locuințe protejate

Serviciul de locuințe protejate oferit de Fundația Estuar facilitează menținerea persoanelor cu probleme de sanatate mintala într-un mediu obișnuit permitandu-le acestora sa duca o viata independenta cu instituțiile medicale, susținerea relației cu membrii familiei (in cazul in care adultîi cu probleme de sanatate mintala au familie). De asemenea, pentru o mai buna integrare in societate beneficiarii sunt încurajați sa-si dezvolte abilitățile de auto-reprezentare sociala si le sunt dezvoltate aptitudinile proprii. Prin direcțiile de acțiune amintite anterior se asigura scoaterea din izolare a adultului cu probleme de sanatate mintala, astfel încât manifestările specifice bolii mintale sunt cu mai multa ușurința gestionate de către fiecare. S-a dovedit ca o persoana care beneficiază de servicii de acest tip are mai puține internări în spitalul de psihiatrie decât o persoana care nu beneficiază de asistenta.

Pentru multi oameni cu probleme de sanatate mintala locuința a fost doar un adapost! Frecvent bolanvii psihic din Romania sunt evacuați pentru neplata datoriilor la întreținerea blocului, sunt escrocați de membrii familiilor lor sau de străini si pentru foarte putini bani, sau chiar pe nimic îsi “vând" casele. Singura destinație a acestor oameni ramane spitalul de psihiatrie, spitalul de cronici sau strada. Aici îi vedem cerșind, vorbind cu voci pe care doar ei le aud, tîpand la balauri imaginari, speriindu-ne ca am putea fi atacati.

Peste 25% din „pensionarii" spitalelor de psihiatrie sunt oameni care nu au domiciliu. Standardul de cost in spitalele de psihiatrie din Romania este de 20.400 lei/ an/ pacient Standardul de cost pentru Centre de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica este de 26.163, 37 lei/ an/ pacient. Resursele consumate sunt semnificative deși condițiile de viata sunt la limita, stau cate 2-3 în pat, nu au săpun, pasta de dinți sau pijamale, harana este insuficienta. Nu de mult o ancheta făcută la Poiana Mare, un spital-penitenciar, a relevat ca acolo oamenii au fost mancati de șobolani, singurii lor prieteni sau, mai rau, s-au mancat între ei. Ministerul Sanatatii a reacționat cu greu la petitiile-facute de' Amnesty International, organizații internaționale sî naționale, infirmând realitatea si raportând ca s-;âu alocat fond uri .pentru repararea geamurilor!    țî /.    \    \

O rețea de servicii sociale comunitare se bazeaza pe antrenarea resurselor, expertizei si experienței TUTUROR actorilor sociali din acea comunitate si mai ales pe dorința de a acționa în parteneriat pentru un scop. Experiența este una din “resursele” care lipsește în Romania, când vorbim despre o rețea de servicii sociale pentru adultii cu probleme de sanatate mintala. Datorita regimului si constrângerilor în care am trăit, bolnavul psihic era izolat, marginalizat, ascuns de ochii lumii (nu neaparat pentru protecție!). Astfel, cei mai multi dintre actorii sociali sau membri ai comunității au stigmatizat, izolat si abuzat bolnavul psihic. După 1989 aceasta categorie de oameni a continuat sa fie abuzata si discriminata - datorita vechilor mentalitati - (în schimbare). Mai mult, abuzul s-a intensificat datorita mass media care a “pus în vitrina” bolnavul psihic. în loc de educare s-a făcut reclama. în loc de suport s-a oferit publicitate actelor nesăbuite si izolate. Fundația Estuar are o abordare moderna pentru adultii cu probleme de sanatate mintala, în pas cu ceea ce se face la nivel european si are experiența derulării acestui fel de servicii de 20 de ani.

Descrierea serviciului locuințe protejate

Fundația Estuar este prima organizație din Romania care a oferit un cămin si posibilitatea de a duce o viata obișnuita si demna adultilor cu probleme de sanatate mintala, lipsiți de locuința, de suportul familiei, fara loc de munca.

Proiectul Locuințe protejate reprezintă un proiect model de servicii sociale pentru adultii cu probleme de sanatate mintala din Romania, acesta fiind menționat ca model de servicii aplicabil la nivel național. Proiectul Locuințe Protejate este oferit de Fundația Estuar in parteneriat cu DGASPC S4 de peste 8 ani de zile.

Pe raza sectorului 4, Fundația Estuar deține doua locuințe protejate in care locuiesc 6 beneficiari din sectorul 4. Fiecare locuința protejata are trei dormitoare si o camera de zi in care trei beneficiari îsi desfasoara activitatile recreative. Cei 6 beneficiari, cu o situație sociala precara invata sa-si administreze singuri bugetul personal si pe cel al locuinței, beneficiază de sprijin pentru a dobândi deprinderile unei vieți independente, invata sa-si reia si sa-si mențină relațiile cu membrii comunității, aparținătorii si diferite instituții. Isi dezvolta abilitățile de comunicare si relationare, invata sa-si organizeze timpul liber si participa la activitati de consiliere psihologica, consiliere sociala, consiliere psihiatrica.

Prin intermediul acestui serviciu persoanele cu probleme de sanatate mintala beneficiază de găzduire, au parte de sprijin emoționai, informare si îndrumare, socializare si petrecere a timpului liber, îngrijire personala, consiliere si totodată de reintegrare sociala.

Grupuri tina:

•    6 adulti cu probleme de sanatate mintala din sectorul 4

•    Aparținători, membri ai familiilor beneficiarilor din locuințele protejate


•    Reprezentanți ai diverșilor actori sociali locali, inclusiv ai autorităților locale din sectorul

sectoare

Descrierea detaliata a activitatilor

Activitatea 1. întâlnirea echipei

întâlnirea de proiect are ioc saptamanal in Centrul Social intre membri echipei de angajați pentru a stabiii obiectivele saptamanale si pentru a evalua ce s-a realizat in saptamana precedenta. In același timp este un bun prilej pentru a se analiza fiecare caz in parte pentru a se găsi soluții optime, individualizate. Lunar, au loc întâlnirile aceleiași echipe la care participa si beneficiarii proiectului locuințe protejate. Se analizeaza propunerile pentru activitati si se stabilește programul lunii următoare. Se aloca reponsabilitati atat pentru personal cat si pentru beneficiari.

Activitatea 2. Suport si instruire a beneficiarilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unui trai autonom

Echipa va acorda sprijin in redobândirea abilităților pentru o buna administrare a vieții in comun in fiecare locuința. Suportul consta in oferirea informațiilor si gestionarea situațiilor de zi cu zi - cumpărături, hrana, plata facturilor, curățenie, igienîena personala etc. Aceasta activitate este deosebit de importanta, iar timpul alocat este pe măsură. Multi dintre beneficiarii proiectului nu au locuit intr-un casa de multa vreme, vin după spitalizări de lunga durata in care au pierdut deprinderi ca cele legate de igiena, gătit, gospodărie. Beneficiarii sunt instruiti si asistați pentru a-si prepara hrana. Instruirea pentru aceasta deprindere este foarte importanta pentru ca abilitatea s-a pierdut (în cazul femeilor) sau lipsește total (în cazul bărbaților) pe timpul spitalizării îndelungate.

A 2.1. Echipa instruiește beneficiarii programului pentru o buna gestionare a bugetului individual si ai locuinței, instruirea include informații despre liniile de buget, documente justificative, organizarea cheltuielilor. Cu timpul beneficiarii sunt capabili sa administreze, in mod eficient, bugetul alocat cu supervizare din partea echipei.

A 2.2. Echipa oferă suport beneficiarilor in demersurile de reintegrare profesionala. Membrii echipei tin seama de așteptările si opinile beneficiarului, evalueaza situația din punct de vedere al nevoii de instruire si sprijină accesul la cursuri de formare profesionala. De asemenea beneficiarii sunt susținuți pentru gasirea sau menținerea unui loc de munca.

Activitatea 3. Activitati terapeutice

La recomandarea echipei interdisciplinare, adultii cu probleme de sanatate mintala desfasoara activitati cu caracter instructiv - terapeutic: grup de dans si mișcare, meloterapie, cerc de desen si pictura, activitati ocupationale (pictura, realizarea de iumanari ornamentale, artizanat, broderie, elemente de tamplarie, decoratiuni interioare). Aceste activitati se desfasoara in mod exclusiv si gratuit in cadrul Centrului Social Estuar.

Activitatea 4. Activitati pentru dezvoltarea abilităților de comunicare si relationare

Echipa va oferi suport si consiliere de grup si individuala pentru dezvoltarea capacitatii beneficiarilor cie a face fata problemelor. Marginalizarea adultilor cu handicap psihic duce la autostigmatizare, autoizolare.Cresterea stimei de sine,

fi    /    \

a încrederii in potențialul propriu si in ceilalți, dorința de comunicare sunt elemente importante ce trebuie rezolvate în cazul persoanei cu handicap psihic pentru a accepta si a fi acceptat de comunitate.

A.4.1. Activitati cu caracter instructiv - Aceste activitati se desfasoara în fiecare Locuința Protejata cat si în cadrul Centrului Social Estuar în baza unui program stabilit împreuna cu beneficiarii si voluntarii. Unele dintre activitati sunt deja conduse de beneficiari, ceilalți sunt permanent încurajați ca o data propunerea făcută pentru o noua activitate sa o testeze si mai apoi, în funcție de abilitați si starea de sanatate, sa o conducă.

A.4.2. Activitati cu caracter recreativ - sunt: vizionare filme, se fac plimbări în aer liber, audiții muzicale, vizionari de spectacole, vizite Ia muzee, expoziții, excursii făcute în celelalte locații ale Fundației Estuar pentru cunoașterea beneficiarilor si dezvoltarea legaturilor de colaborarea între aceștia. Beneficiarii sunt încurajați sa folosească facilitățile culturale existente dar si sa identifice noi oportunități de petrecere a timpului liber.

Activitatea 5. Consiliere si suport pentru beneficiari. Informare si suport pentru apartinatori

Activitatea de consiliere sociala, psihiatrica si psihologica vine sa acopere o parte a nevoilor persoanelor a beneficiarilor din cadrul locuinței protejate, astfel încât aceștia sa devină capabili de a duce un trai independent, normal, ca orice om obișnuit. Serviciul este oferit de echipa multidisciplinara a locuințelor protejate din sectorul 4, formata din asistenți sociali, psiholog, medic psihiatru.

A.5.1 Consiliere sociala - Inter-relationare, respect reciproc, autoreprezentare în fata instituțiilor statului, comunicare, implicare activa în viata comunității.

A.5.2 Consiliere psihologica - Respect de sine, explorarea si dezvoltarea potențialului propriu, buna gestionare a bolii psihice

A.5.3 Consiliere psihiatrica - Monitorizarea evoluției bolii, prevenirea recăderilor, înțelegerea manifestărilor bolii psihice, medierea relației cu familia

A.5.4 Intervenția in criza- Situația de criza poate aparea in cazul beneficiarilor cu poatential agresiv, beneficiarilor in criza psihotîca sau a beneficiarilor cu risc suicidar iminent.

Aceasta activitate se va realiza prin: suport individual si de grup, consiliere psihologica, psihiatrica si grup de informare psihiatrica, școala părinților si altele, specifice nevoilor si expertizei locale

Activitatea 6, Reprezentare sociala - relationare cu instituții, membri ai comunității, apartinatori fadvocacyț

Echipa va medîa/facilita relațiile cu instituțiile guvernamentale si neguvernamentale pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor in situațiile când aceștia solicita ajutorul. Obținerea actelor de identitate, a vizei de flotant, a certificatului de handicap, a altor drepturi (venitul minim garantat, ajutoare de la stat etc.), vizitele lunare la medicul psihiatru curant,

reluarea legaturilor cu aparținătorii, stabilirea altor relații sociale (căsătorie, conviețuirea cy^parteneri pe termerulypg)

/f    “x.    H

sunt cateva dintre situațiile care trebuie gestionate de adultîi cu handicap psihic. h /    \ V,

Roiul echipei este de a insoti si încuraja beneficiarii în aceste demersuri si de a interveni doar atunci când ei nu pot rezolva singuri problemele. In aceste situații echipa va oferi informații specialiștilor despre proiect si rezultatele sale, si, cu acordul beneficiarilor, despre aceștia.

Activitatea 7. Activități de promovare, informare a diverșilor actori sociali despre servicii si rezultatele

acestora.

Promovarea si informarea se fac pentru a sensibiliza comunitate si profesioniștii din diverse domenii de activitate fata de problematica cauzata de boala psihica, pentru a creste accesibilitatea la serviciile specializate si pentru a facilita semnalarea cazurilor care necesita intervenția specialiștilor. Acțiunile de promovare in comunitate a serviciului locuințe protejate se vor desfasura la nivelul Spitalelor de psihiatrie, Centrelor comunitare de sanatate mintala, al profesioniștilor care activeaza in servicii de asistenta sociala si sanatate mintala

Activitatea 8. Managementul listei de așteptare a serviciului locuințe protejate

Coordonatorul organizează procesul de selectare - sunt contactate persoanele aflate pe lista de așteptare a acestui program si sunt intrevievate persoanele ce sunt interesate. Evaluarea potențialului beneficiar se face ținând cont de recomandarea medicului psihiatru curant si a informațiilor furnizate de o persoana reprezentativa (membru al familei, prieten, etc)

Activitatea 9. Evaluarea periodica a beneficiarilor, a calitatii serviciilor si a gradului de satisfacție al

beneficiarilor

Pentru atingerea obiectivelor sale, serviciul locuințe protejate utilizează proceduri administrative care pun un accent deosebit pe calitatea servirilor furnizate in vederea acoperirii nevoilor reale ale beneficiarilor. Evaluarea gradului de satisfacție si calitatea serviciului oferit este o activitate foarte importanta atunci când modalitatea de abordare a beneficiarilor cum este cazul Fundației Estuar este orientata înspre calitate si nu înspre cantitate. Aceasta activitate are ca scop evaluarea nevoilor beneficiarilor si adaptarea serviciilor oferite la nevoile lor curente. Se va contracta un evaluator extern pentru asigurarea transparentei si echidistantei. Vom crea baza de date a serviciului si toti cei care beneficiază de servirii precum si cei de pe lista de așteptare ca instrument de evaluare si înregistrare a informațiilor.

Activitatea 10. Raportare    .

Coordonatorul proiectului raportează pe baza datelor furnizate de echipa de proiect îrppreuriîTcu echipa fînânciar-

,7

//


contabîla si directorul de programe si servicii. Numărul de raportări va fi indicat de către finanțator


Metodologia serviciului locuințe protejate

întâlnirile echipei de lucru

Metoda eficienta pentru planificare, elaborare de direcții de acțiune, analiza a datelor culese în diverse situații, se identifica soluții folosind bine timpul si celelalte resurse (în special umane). Este si o metoda importanta când se urmărește informarea si participarea activa. încurajează schimbul de experiența si împartasirea succeselor si a dificultăților intampinate in desfasurarea activitatilor curente. întâlnirile de echipa au la sfârșitul fiecărei saptamanî si vîzeaza împartasirea de informații sî planificarea activitatilor pentru saptamana următoare. La activitatile planificate se adauga intervenții pentru probleme aparute in mod neprevăzut pe parcursul fiecărei saptamani (crize psihotice, probleme actute de sanatate, telefoane de urgenta, etc.)

Acest tip de întâlnire are scopul de a spori coeziunea echipei si de a imbunatati relațiile interumane si profesionale, întâlnirile de echipa sunt organizate si conduse de coordonatorul serviciului care prezintă daca este cazul decizii importante cu privire la furnizarea serviciilor.

Întâlniri “de casa” cu beneficiarii

Echipa se depalseaza in locuințe protejate de doua ori pe saptamana pentru oferirea de servicii beneficiarilor. In cadrul întâlnirilor de casa se discuta problemele curente aparute sa saptamana respectiva, se verifica atingerea obiectivelor propuse in saptamana anterioara, au loc discuții legate de tratament, se planifica activîtatiile administrativ gospodărești (plata facturilor, curățenie, aprovizionare etc.), se mediaza eventualele conflictele oferă suportul necesar. Beneficiarii sunt încurajării sa isi asume responsabilități si riscuri, sa-si expună problemele, sa-si exprime opinile, sa dezvolte un comportament de tip intențional, flexibil si in consecința productiv.

Consultarea

Având în vedere scopul acestui proiect este nevoie de implicarea constanta a beneficiarilor sî a mai multor Specialiști din diferite domenii. Aceasta metoda încurajează comunicarea răspunzând nevoilor de informare. Echipa locuințe protejate colaborează sî se consulta in mod constant cu specialiști din diferite domenii (angajatori, medici, funcționari din administrația publica, etc.) cu privire ia problemele cu care se confrunta beneficiarii.

Suport/consiliere individual/a si grupuri de suport

Consilierea este o tehnica de comunicare interpersonala, prin intermediul careia o persoana (consilierul) o sprijină pe alta (consiliatul) în gasirea unei soluții la o problema. în procesul de consiliere persoana asistata este susținuta si încurajata sa reflecteze/gandeasca asupra problemelor sale si sa ajunga la o mai buna înțelegere a cauzelor. Prin aceasta înțelegere se urmărește identificarea soluțiilor in vederea rezolvării problemei;-optimizarea

funcționarii persoanei si prevenirea tulburărilor afective si comportamentale. Consilierea se bazeâza pe parteneriatul

//


profesionistului cu beneficiarul in vederea îmbunătățirii capacitatii de adaptare a acestiua la situațiile cu care se confrunta si găsirii resurselor si modalităților de rezolvare a problemelor. Consilierea se raportează la anumite obiective stabilite de comun acord si care reflecta nevoile beneficiarului. Acțiunea este dirijata de consilier, dar decizia aparține persoanei consiliate. In catîvitatea sa consilierul va fi ghidat atat de etica profesionala cat si de drepurile beneficiarului, de standardele morale, valorile individuale si culturale specifice beneficiarului. Consilierul trebuie sa fie onest, integru si obiectiv in relația sa cu beneficiarul. Intervenția consilierului se va construi fara a aduce prejudicii beneficiarului si cu pastrarea caracterului confidențial al informațiilor furnizate de acesta.

Specificul grupului de suport consta in faptul ca interacțiunea dintre participant! este folosita in scopul de a facilita schimbarea comportamentala. Beneficiarii isi pot expune intr-un mediu securizant preocupările privind diferite aspecte ale vieții sale: familie, relații interpersonale, relații profesionale si sociale.

Sesiuni de instruire

Metoda care dezvolta abilitați, transfera cunoștințe si contribuie la dezvoltarea personala. Informațiile în domeniile psihologic, social, psihiatric vor ajuta persoanele cu probleme de sanatate mintala sa-si clarifice metodele prin care pot realiza acțiuni necesare pentru a-si îndeplini obiectivele. De exemplu beneficiarilor li se comunica eventualele oportunități de a participa la cursuri de calificare/ recalificare, grupuri terapeutice si lucrative, conferințe si workshopuri. La rândul lor beneficiarii sunt încurajați sa propună si sa susțină activitati de intruire a altor beneficiari.

Grupuri terapeutice si lucrative

Aceste grupuri au rolul de a dezvolta abilitat! si de a stabili un mod de relationare în grup. Astfel, se realizează o „simulare” a procesului de stabilire si realizare de obiective personale. Este vorba de un microproces, de obiective referitoare la participarea cat mai eficienta la grupurile respective, fiind o metoda prin care se creaza sau dezvolta încrederea în capacitatea proprie de a atinge obiective personale. Grupurile se desfasoara in mod exclusiv si gratuit in cadrul centrului social. Unii beneficiari desfasoara acest tip de activitati si in locuința protejate (quilling, croitorie, pictura, etc)

Activitati de socializare si petrecere a timpului liber

Socializarea reprezintă una din activitatile in care persoanele cu probleme de sanatate au nevoie de suport. Specialiștii echipei locuințe protejate incurajaza beneficiarii sa isi gaseasca modalitati cat mai diverse de a petrece timpul liber. Aceștia sunt informați cu privire la facilitățile la care au dreptul, sunt ajutati sa-si organizeze petrecerea timpului liber si încurajați sa participe cat mai des la activitati recreative. Unii dintre ei au tendința de a se izola si isi limitează deplasările in exteriorul locuinței. De aceea in aceste cazuri beneficiarii sunt jpsotitLia piese de teatru sau vizionari de film, muzee, vernisaje, expoziții si chiar excursii in afara localității.    //    \    ' v

ftl'l

întâlniri cu aparținătorii

Aparținătorii au nevoie de suport si informare pentru managementul relației cu persoanele cu probleme de sanatate mintala din familie .întâlnirile cu aparținătorii vizeaza informarea familiei cu privire la activitaîile desfășurate in cadrul serviciului de locuințe protejate, informarea cu privire la nevoile beneficiarului si implicarea acestora in suportul acordat. Scopul este reluarea, imbunatatirea si menținerea relației beneficiarului cu familia.

Motivarea beneficiarilor

Beneficiarii sunt încurajați sa propună activitati noi sau sa preia conducerea activitatilor în derulare. Conducerea unui grup Ie va dezvolta abilitați suplimentare de planificare, de relationare si le va dezvolta independenta si spiritul de inițiativa. Aceștia sunt încurajați sa isi gaseasca un loc de munca, sa isi caute un partener, sa inițieze contacte sociale noi. Toate acestea duc la creșterea calitatii vieții si a încrederii in sine a beneficiarilor.

Managementul listei de așteptare a serviciului locuințe protejate

-    Solicitantul va depune formularele aferente înscrierii pe lista de așteptare a servicului locuinței protejate: cererea de înscriere (anexa) si recomandarea completata de către medicul psihiatru curant (anexa). Acestea vor fi centralizate de către coordonatorul echipei si vor fi introduse in lista de așteptate.

-    in eventualitatea eliberării unui loc în cadrul locuinței formularele din lista de așteptare sunt selectate si dintre acestea vor fi contacte persoanele care îndeplinesc criterile de eligibilitate. Persoanele selectate vor participa la trei etape de interviu. In cea de-a trei etapa, in urma evaluării realizate de către echipa multidisciplinara (coordonator, asistent social, psiholog, psihiatru) coordonatorul va anunța persoana intervievata daca a fost acceptata sau nu in proiect.

-    Persoana acceptata este informata asupra serviciilor acordate, politicilor de casa, a regulamentului din cadrul

locuinței protejate. Aceasta va avea o perioada de doua luni calendaristice de proba in cadrul locuinței, in situații excepționale perioada de proba poate fi prelungita cu 30 de zile.    x"

Persoana selectata semnează un contract de locatar cu Fundația Estuar si contract^pentru acordarea de

servicii sociale.    ff    \ te

- i •.    • \ ii

Evaluarea beneficiarilor

Evaluarea beneficiarilor consta in evaluarea la adminterea in locuința protejata si reevaluările periodice.

La admiterea in locuința protejata se completează:

•    Fisa de înscriere

•    Fisa de evaluare intiala

•    Evaluare individuala 5 direcții

•    Ancheta sociala

După realizarea evaluării se întocmește împreuna cu beneficiarul pianul individual de ingriiire pentru o perioada de sase luni. Lunar se completează scala funcțiilor adaptative sociale (SAFE). In termen de 6 luni se va realiza evaluarea psihologica, evaluarea psihiatrica, si evaluarea sociala. Reevaluările se completează odata la 6 luni si stau la baza stabilirii obiectivelor din plan individual de îngrijire pentru perioada următoare. Pentru monitorizarea calitatîî acordării serviciilor beneficiarii vor completa o data la sase luni chestionarul de satisfacție

Echipa serviciului de proiect

1    coordonator proiect - coordonează implementarea proiectului, monitorizarea rezultatelor si evaluările intermediare si finale. Aduna informațiile pe baza carora se realizează rapoartele de activitate ale proiectului, menține legătură cu toti actorii implicați. Realizează si organizează aiaturi de echipa de lucru activitatile din cadrul proiectului. Asigura materialele logistice necesare derulării proiectului.

2    asistenți sociali - Oferă serviciile sociale necesare fiecărui beneficiar sau grup de beneficiari, conform planului si programului agreat cu fiecare dintre aceștia. Colaborează cu ceilalți membri ai echipei interdisciplinare. Oferă suport si asistenta locatarilor in formarea abilităților casnic-administrative, in reprezentarea in fata autorităților si obținerea beneficiilor corespunzătoare

1 Psiholog - Oferă consiliere psihologica pe toata durata proiectului, colaborează cu membrii echipei si transfera cazurile asistenților sociali in vederea încheierii planurilor individuale de intervenție. Face recomandările necesare si monitorizează evoluția beneficiarilor.

1 Medic Psihiatru - Asigura consilierea psihiatrica, oferă consiliere psihiatrica beneficiarilor si oferă informații despre managementul bolii psihice atat beneficiarilor cat si aparținătorilor acestora.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

/    =■' ' ■ ■ ■    V

Dan - Bogdan DeLeGEA^U

20

ANEXA2

Ia HCLS4 nr. /^5    /    ■ c£0/~2>

Fundația Estuar

PROPUNERE BUGET "SI EU MERIT 0 SANSA" SECTORUL 4 IN ANUL 2014

unitatea

nr unitati

Cost pe luna DGASPC4

Cost pe luna Fundația Estuar

Costtotat proiect DGASPC 4

Cost total proiect Fundația Estuar

Cost taxe salariate la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurărilor Sociale pe luna suportat de DGASPC 4

SALARIU

BRUT

suportat de DGASPC 4

Cost salariu net pe luna suportat de DGASPC 4

SALARII ECHIPA PROIECT

1 coordonator proiect - decontare parțiala

luna

12

2.000,00

2.000,00

24.000,00

24.000,00

904

1563

1.096,00

1 asistent social

luna

12

2.081,00

0,00

24.972,00

0,00

912

1625

1.169,00

1 asistent social

iuna

12

2.081,00

0,00

24.972,00

0,00

912

1625

1.169,00

1 psihiatru - decontare parțiala

luna

12

1.771,00

0,00

21.252,00

0,00

801

1383

970,00

1 psiholog - decontare parțiala

luna

12

1.803,00

1.800,00

21.636,00

21.600,00

815

1408

988,00

1 manager financiar

luna

12

0,00

2.000,00

0,00

24.000,00

0

0

0,00

ALTE CHELTUIELI

costuri alimente 6 beneficiari din locuințe protejate

luna

12

1.200,00

1.200,00

14.400,00

14.400,00

costuri produse igiena personala

luna

12

0,00

300,00

0,00

3,600,00

costuri utilitati 6 beneficiari din locuințe protejate

luna

12

1.200,00

0,00

14.400,00

0,00

TOTA

145.632,00

87.600,00

TOTAL COST PROIECT "SI EU MERITJ) SANSA

'2014

233.232,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Dan-Bogdari DELEGEANU