Hotărârea nr. 192/2013

Hotărâre privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obţinut calitatea de administrator imobile - ATESTAT în urma susţinerii examenului de atestare din luna Noiembrie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16, Tel. 401-335.92.30, Fax. 401-337.18.27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile

- ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare din luna Noiembrie 2013, în baza Legii nr. 230/2007 și H.G. nr. 1588/2007

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere "Expunerea de Motive" a Primarului Sectorului 4 și "Referatul" nr.P.8.5./ 1277/ 29.11.2013 al Direcției Comunicare și Relații Publice - Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 230 / 2007 - privind infiintarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în conformitate cu H.G.nr. 1588/2007 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81, alin. (4) din Legea nr. 215 / 2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista persoanelor fizice care au obținut calitatea de administrator imobile -ATESTAT în urma susținerii examenului de atestare desfășurat la data de: 16.11.2013, conform anexei care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2 Atestatul are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

Art. 3 Atestatul de administrator de imobil se eliberează pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul României.

Art. 4 Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de către autoritatea administrației publice locale care 1-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 5 Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Comunicare și Relații Publice prin Biroul Relații cu Asociațiile de Proprietari vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.    ■<<z,/'z,

z.....' -J \

A    A

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ ț

I,' f z< i 8

Dan Bogdan DELEGEANUContrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

__V ^5^    c—------

Nr. 192/17.12.2013

Anexă

la HCLS4 nr.192/17.12.2013

LISTA

Persoanelor care au obținut Atestatul de Administrator Imobile în urma susținerii examenului

din: 16.11.2013

Nr.

Crt.

Nume

Prenume

Seria

Atest.

Certificat

Nr.

Data

1

BOȘTINĂ ELENA

52

1,235

11/16/2013

2

BRĂILEANU VALENTIN

52

1,236

11/16/2013

3

CHIRICĂ FELICIA

52

1,237

11/16/2013

4

CIRIP ȘTEFAN MIHAI

52

1,238

11/16/2013

5

CONSTANTIN DANIEL ANDREI

52

1,239

11/16/2013

6

GAVRILESCU CORNELIU

52

1,240

11/16/2013

7

GHEORGHE NICOLAE

52

1,241

11/16/2013

8

HAMBARAȘ ALEXANDRU

52

1,242

11/16/2013

9

IANOȘ IULIANA

52

1,243

11/16/2013

10

ILINCA IOSIF CONSTANTIN

52

1,244

11/16/2013

11

IONESCU NICOLAE

52

1,245

11/16/2013

12

MANEA DANIEL

52

1,246

11/16/2013

13

MINEA EUZEFINA

52

1,247

11/16/2013

14

MITIȚESCU NICULETA

52

1,248

11/16/2013

15

MOHAN DOMNICA

52

1,249

11/16/2013

16

MOȘTEANU ELENA

52

1,250

11/16/2013

17

NEAMȚU LUIZA ROSE MĂRIE

52

1,251

11/16/2013

18

PANCU PAULA CORNELIA

52

1,252

11/16/2013

19

PÎRVULESCU RALUCA

52

1,253

11/16/2013

20

SORA CARMEN

52

1,254

11/16/2013

21

STĂTULESCU FLORIAN

52

1,255

11/16/2013

22

STOENESCU EMANUEL PETRUȚ

52

1,256

11/16/2013

23

ȘTEFAN MIHAIL ELEODORU

52

1,257

11/16/2013

24

TEIANU DANIELA

52

1,258

11/16/2013

25

TOMA CONSTANTIN

52

1,259

11/16/2013

26

VOICULEȚ ALEXANDRA

52

1,260

11/16/2013

27

ZECA MIRELA

52

1,261

11/16/2013