Hotărârea nr. 191/2013

Hotărâre privind modificarea structurii de funcţii din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea structurii de funcții din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de specialitate nr. 11/463/28.10.2013 întocmit de Serviciul Resurse

Umane, SSM,PSI,MC din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr,41261/2013

și înregistrat la Direcția de Evidență a Persoanelor cu nr.IV/1805/28.11.2013;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă structura de funcții a Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 în conformitate cu prevederile anexelor nr.l si nr.2;

Art.2 Anexa nr. 1 și anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a

Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.Nr. 191/17.12.2013

STAT DE FUNCȚII (conform anexei nr.2 la Ordinul nr.4040 al președintelui ANFP)


Anexa nr.2 la HCLS4 nr. 191/17.12.2013    -

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 4    -

Nr.

crt.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Gradul

profesional

Nivelul

studiilor

Funcția contractuală

Treapta

profesională

/grad

Nivelul

studiilor/

de conducere

*

de execuție

de

conducere

de execuție

1

DIRECȚIA de EVIDENTA A PERSOANELOR SECTOR 4

director

executiv

H

2

SERVICIUL

ECONOMIC

șef serviciu

II

3

consilier

I

asistent

S

4

consilier

I

asistent

S

5

consilier

I

debutant

s

6

referent

in

superior

M

7

referent

IU

superior

M

8

referent

HI

superior

M

9

referent

HI

asistent

M

10

SERVICIUL

RESURSE

UMANE,SSM,PSI,M

C

șef serviciu

H

11

consilier

I

principal

s

12

consilier

I

asistent

S

13

consilier

I

asistent

S

14

referent

HI

superior

M

15

consilier

I

asistent

S

16

consilier

I

superior

S

17

referent

III

asistent

M

18

SERVICIUL

ADMINISTRATIV,

ACHIZIȚII

PUBLICE

Sef serviciu

II

19

consilier

I

superior

S

20

consilier

I

asistent

s

21

Muncitor

calificat

I

M

22

Șofer

I

M

23

Muncitor

calificat

I

M

24

Inspector de specialitate

n

S

25

Inspector de specialitate

II

S

26

SERVICIUL JURIDIC, INFORMAȚII SI RELAȚII CL PUBLICUL

Sef serviciu

27

consilier

I

asistent

s

28

Consilier

juridic

I

superior

s

29

Consilier

juridic

I

debutant

s

30

Referent de specialitate

II

principal

SSD

31

Referent

IA

M

32

Referent

IA

M

33

Referent

IA

MX' ■

34

SERVICIUL STARE CIVILA

Sef serviciu

//

35

Consilier

I

superior

S

// i

36

consilier

I

asistent

S

Vi    \

37

Consilier

I

principal

S

VI

n    i

38

Consilier

I

asistent

s

. x

39

Consilier

I

asistent

S

40

consilier

I

asistent

s

41

consilier

I

asistent

s

42

referent

III

superior

M

43

Consilier

I

superior

S

44

consilier

I

asistent

S

45

COMPARTD4ENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.1

Consilier

juridic

I

asistent

S

46

consilier

I

debutant

S

47

consilier

I

asistent

s

48

consilier

I

asistent

s

49

referent

IA

M

50

COMPARTIMENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.2

consilier

I

superior

s

51

consilier

I

asistent

s

52

consilier

I

asistent

s

53

consilier

I

asistent

s

54

consilier

I

asistent

s

55

COMPARTIMENT

EVIDENTA

PERSOANELOR

NR.3

consilier

I

superior

s

56

consilier

I

superior

s

57

consilier

I

principal

s

58

consilier

I

asistent

s

59

consilier

I

principal

s

60

consilier

I

asistent

s

61

referent

III

superior

M

Nr. total de funcții publice

52

l( ' / m

Nr. total deînaiți funcționari publici

-

Nr. total de funcții publice de conducere

6

Nr. total de funcții publice de execuție

46

Nr. total de funcții contractuale de conducere

0

Nr. total de funcții contractuale de execuție

9

Nr. total de posturi potrivit art. UI alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

61

Nr. total de funcții în instituție

61

* Sub fiecare șef de structură se vor trece toate funcțiile publice și tot personalul contractual.

!<


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Da riBogdanDELEGE AN U

ii*