Hotărârea nr. 190/2013

Hotărâre pentru revocarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013 privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013 privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operațiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate in arhiva Direcției Generale de

Taxe si Impozite Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazand Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4 si Raportul de specialitate nr.379/10.12.2013 intocmit de Secretarul Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Ținând cont de plângerea prelabila formulata de Primăria Municipiului București inregistrata la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 38249/28.10.2013 prin care se solicita revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 141/26.09.2013;

Având in vedere adresa Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. 16360/20.11/2013 inregistrata la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 41130/20.11.2013;

In temeiul art. 45 alin (2) coroborat cu art. 81 alin (2) lit “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Cu data prezentei se revocă Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 141/26.09.2013 privind instituirea unor taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal, efectuarea de operațiuni fiscale precum si eliberarea de copii de pe documentele aflate in arhiva Direcției Generale de Taxe si Impozite Locale Sector 4.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 impreună cu Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, vor aduce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.12.2013.

PREȘEDINTE DE;'Ș£DINTĂ,. Dan Bogdan DE^EG^A^

Nr. 190/17.12.2013